ПсэупIэхэм яшIынкIэ пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат бэмышIэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом социальнэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Анахьэу анаIэ зытырадзагъэр псэупIэхэм яшIын епхыгъэ проектыр республикэм зэрэщагъэцэкIэщтыр ары. Ащ хэлэжьа­гъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район администрациехэм япащэхэр, псэ­олъэшI организациехэм ыкIи шъолъырым Iоф щызышIэрэ банкхэм ялIыкIохэр.
АР-м и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, непэ зытегущыIэхэрэ Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэр, ащ игъэцэкIэн цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэ­ным зэрэфэIорышIэщтыр хигъэ­унэфыкIыгъ.

— ПсэупIэхэм яшIынкIэ Iофышхо дгъэцэкIэнэу, къэгъэ­лъэгъон гъэнэфагъэхэм танэ­сынэу къытпыщылъ. Мыекъуа­пэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ ямызакъоу, фэтэрхэр, унэхэр нэмыкI муниципалитетхэми ащытшIынхэ фае. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытыжьхэм псэупIэхэр игъом ядгъэгъотынхэр, чIыгу Iахь къызтефэхэрэ сабыищ е нахьыбэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу тафэхъуныр ары, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр проектэу «ПсэупIэ» зыфиIорэм игъэцэкIэн Адыгеим щызэхэщагъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэу­пIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр. Ащ къы­зэриIуагъэмкIэ, псэупIэхэм яшIынкIэ 2024-рэ илъэсым нэс республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсын фае. 2019-рэ илъэсыр пштэмэ, псэупIэ квадратнэ метрэ мин 271-рэ ашIынэу агъэнафэ. Непэрэ мафэхэм яхъулIэу фэтэрыбэу зэхэт уни 142-мэ яшIынкIэ псэолъэшI организациехэм фитыныгъэ 55-рэ аратыгъ. Проект 23-мэ ягъэцэкIэн цIыфхэм ямылъку хэлъ. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэхэр афэщэфыгъэнхэм сомэ миллиони 111,2-рэ пэIуагъэхьащт.

Псэуалъэу ашIыхэрэм электричествэр, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр ыкIи инженернэ инфраструктурэр ящэлIэгъэнхэм­кIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр дэгъэ­зыжьыгъэнхэм мэхьанэшхо зэ­риIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ дакIоу псэолъэшI организациехэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэр зэрашIырэм дакIоу, ахэм къапэIулъ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьанхэм, социальнэ псэуалъэхэр агъэ­псынхэм анаIэ тырагъэтын фаеу ылъытагъ. АР-м и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, профильнэ министерствэр, муниципалитетхэр шъолъырым Iоф щызышIэрэ псэолъэшI организациехэм Iэпы­Iэгъу афэхъунхэ, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу пшъэрылъхэр зэдагъэцэкIэнхэ фае.

— ПсэупIэхэм яшIынкIи, экономикэм инэмыкI лъэныкъохэмкIи УФ-м и Президент пшъэрылъ инхэр къе­гъэуцух. Ахэр зэшIохы­гъэнхэм, ащ епхыгъэу республикэм хэхъо­ныгъэ ышIыным пстэуми тынаIэ тедгъэтын фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, псэупIэ­хэм яшIын епхыгъэу муниципальнэ проектхэр зэрагъэцэ­-кIэщт шIыкIэр къизыIотыкIырэ гъогу картэхэр мэлылъфэгъум и 25-м нэс чIыпIэхэм агъэхьазырынхэ, пшъэрылъыр зэшIохыгъэ зэрэхъурэмкIэ мэфэ 15 къэс зэфэхьысыжьхэр къашIынхэ фае.

ШIыкIакIэр агъэфедэнэу рагъэжьэщт

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщыублагъэу псэупIэхэм яшIын пэIуагъэхьащт мылъкум ылъэныкъокIэ къэралыгъом шIыкIакIэ щагъэфедэ хъущт. Ар республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъущтым иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх.

ШIыкIакIэм къызэригъэна­фэрэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэу ашIырэм псэупIэ зыщызэзыгъэ­гъоты зышIоигъом иахъщэ Iахьэу хилъхьэрэр банкым ихэушъхьафыкIыгъэ счет ихьащт. Фэтэрыр щэфакIохэм арамытыфэ псэо­лъэшI организацием а мылъкур къызфигъэфедэн ылъэкIыщтэп. Объектым ишIын пэIухьащт ахъщэр банкым чIыфэу къаритыщт.

Унэхэм яшIын фежьэгъэ псэ­олъэшI организациехэм ащыщ­хэм ыпэкIэ щыIэгъэ шIыкIэр къызфагъэфедэзэ рагъэжьагъэр аухыжьын амал яIэщт. Ащ фэдэхэр Адыгеими итых. Ау адрэхэм проектым техьащт мылъкур къызIэкIагъэхьанымкIэ банкхэм зафагъэзэн фае. ПсэупIэхэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ организациехэмрэ банк­хэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщт шIы­кIэр зэтегъэуцогъэныр шъо­лъырхэм яхэбзэ къулыкъухэм япшъэрылъ. Проектнэ финансированиер зэхэщэгъэнымкIэ фитыныгъэ зиIэ банкхэри агъэ­нэфагъэх.

Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуа­гъэкIэ фэтэрыбэу зэхэт унэу ашIырэм зимылъку хэзылъхьэрэ цIыфыр нахь ухъумагъэ хъущт, инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ышIыщтых, псэупIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъущт. Ащ дакIоу фэтэрыбэу зэхэт унэм ишIын фэгъэзэгъэ фирмэр ылъэ пытэу тетын, мылъку гъэнэфагъэ IэкIэ­лъын фае. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм банкхэр лъыплъэщтых.

Зэхэсыгъом хэлэжьэгъэхэ псэолъэшI организациехэм япащэхэр къэгущыIагъэх, проектнэ финансированием еплъыкIэу фыряIэр къыраIотыкIыгъ, зыщимыгъэрэзэхэрэ чIыпIэхэри къы­хэкIыгъэх. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу ахэм ащыщхэм банкхэм зафагъэзагъ, джэуапэу къаратыжьыщтым ежэх.

Адыгеим ит финанс учреждение инхэу мы проектым игъэцэкIэн хэлэжьэхэрэ Сбербан­кым, ВТБ-м, Россельхозбанкым ялIыкIохэри зэхэсыгъом къырагъэблэгъагъэх. ПсэупIэхэм яшIынкIэ псэолъэшI организациехэм ахъщэ чIыфэр зэраратыщт шIыкIэр, пэшIорыгъэшъэу ащ процентэу пылъыщтхэр ахэм къаIуагъ.

— ТапэкIэ мы шIыкIэм зэхъокIыныгъэ горэхэр фэ­хъун­хэ ылъэкIыщт, ау непэрэ мафэм ехъу­лIэу федеральнэ гупчэм ыштэгъэ шапхъэхэр тиIэубытыпIэу IофшIэныр зэхэтщэн фае. Мы системакIэм ишIуа­гъэкIэ псэолъэшI организациехэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм улъып­лъэн плъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэм япхыгъэу АР-м и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх, ахэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.