IэпыIэгъу афэхъух

Мэлылъфэгъум и 11-р фашист концлагерьхэм гъэрэу адэсыгъэхэр шъхьафит зашIыжьыгъэхэм и Дунэе маф.

Адыгэ Республикэм щыщэу зыныбжь имыкъугъэ нэбгырэ 78-рэ концлагерьхэм адэсы­гъэх. Ахэм ащыщэу 25-мэ сэкъатныгъэ яI.

УФ-м ихэбзэгъэуцугъэ къызэрэдилъытэу, зыныбжь имы­къугъэ гъэрэу фашист концлагерьхэм адэсыгъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэу сэ­къатныгъэ зиIэхэм мазэ къэс аратырэ социальнэ IэпыIэгъум ыкIи фэгъэкIотэныгъэхэм афэдэхэр яIэх.

Сэкъатныгъэ зимыIэхэу, ау аныбжь имыкъугъэу концлагерьхэм ащаIыгъыгъэ нэбгырэ 54-мэ Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьагъэхэм афагъэуцугъэ социальнэ IэпыIэгъум фэдэ араты.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къы­зэритырэмкIэ, фэгъэкIотэныгъэхэм ахэхьэх ахъщэ IэпыIэгъоу мазэ къэс къаратырэр, зыщыпсэухэрэ унэм ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ изы Iахь афызэкIэгъэкIожьы­гъэныр, врачым къафыритхыкIыгъэ Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу аIэкIэгъэхьэгъэныр, санаториехэм ыпкIэ хэмылъэу гъэкIогъэнхэр, медицинэ IэпыIэгъу зыщагъотыщт сымэджэщым ыпкIэ хэмылъэу ащэнхэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим щыщэу зыныбжь имыкъугъэ нэбгырэ 78-рэу концлагерьхэм адэсыгъэхэм ащыщэу нэбгырэ 76-мэ Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд пенсие къареты, нэбгыри 2-мэ силовой ведомствэхэм къараты. Урысыем пенсиехэмкIэ ифонд къаритырэ пенсиер АдыгеимкIэ гурытымкIэ сомэ 19618,59-рэ мэхъу.

Пенсием нэмыкIэу федеральнэ фэгъэкIотэнхэр зиIэхэм афэдэу, мы купым хахьэхэрэм Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ мазэ къэс зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу ареты. Зыныбжь имыкъугъэу гъэрэу аIыгъыгъэу, сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэ нэбгырэ 25-мэ зэтыгъоу сомэ 5403,22-рэ мазэ къэс къараты, сэкъатныгъэ зимыIэ нэбгырэ 53-мэ сомэ 4052,40-рэ мазэ къэс афатIупщы.

Зыныбжь имыкъугъэхэу концлагерьхэм гъэрэу ащаIыгъы­гъэхэм мазэ къэс ахъщэ тедзэу сомэ 1000 араты.

Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан къин зылъэгъугъэхэм лъы­тэныгъэ афешIы ыкIи зэрифэшъуашэу яфэIо-фашIэхэр афегъэцакIэх.