Сомэ миллион 15-м ехъу аратыгъ

ЯпсэукIэ амалхэр нахьышIу афэшIыгъэнэу зытефэрэ нэбгырэ 20-мэ сомэ миллион 15-рэ мин 616-рэ хъурэ федеральнэ субвенциехэр мыгъэ Адыгеим щаIэкIагъэхьагъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, Хэгъэгу зэошхом иветерани 8, Iэшэ зэIуупIэныгъэхэм ахэлэжьэгъэ нэбгыри 4-у 2005-рэ илъэ­сым щылэ мазэм и 1-м нэс учетым уцугъэхэр, сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 8-у 2005-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс учетым уцугъэхэр ахэм къахэфагъэх.

Политическэ репрессиехэм зэрар зэрахыгъэ, аухыижьыгъэ нэбгыри 7-мэ япсэукIэ амалхэр нахьышIу афэзышIыщт мылъкуи республикэ бюджетым къыщыдэлъытагъ. Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф куп заулэмэ унэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр тапэкIи зэрихьащтых.