Ректорыр хадзыгъ

ЕджапIэм ипащэ хэдзыгъэнымкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым иIофышIэхэм ыкIи истудентхэм яконференциеу тыгъуасэ щыIагъэм ректорэу Мамый Даутэ щыхадзыгъ.

Даутэ хьисапымрэ компьютер шIэныгъэхэмрэкIэ факультетым идекан, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм илъэс пчъагъэ хъугъэу ипащ.

Конференцием хэлажьэхэрэм шъэф шIыкIэм тетэу амакъэхэр атыгъэх. Ахэм янахьыбэм Мамый Даутэ мы IэнатIэр ыгъэцэкIэнэу тефэу алъытагъ. Мамыир илъэс 20 хъугъэу естественнэ-хьисап еджапIэм ипащ, ар Кавказ-хьисап гупчэу университетым хэтым ипащэ игуадз. Мы илъэсым ищылэ мазэ Даутэ гъэсэныгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIорэм хахьэхэрэ еджэпIэ-партнерхэм я Ассоциацие ипащэу хадзыгъ.