ЛIэшIэгъухэм ятарихъ

ЛIэшIэгъу зэфэшъхьафхэм тишъолъыр къыщагъотыгъэхэ пкъыгъохэм якъэгъэлъэгъон Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъ.

Пкъыгъо пэпчъ къэбар хэхыгъэ пылъ. Археологхэм къагъо­тыгъэхэ тарихъ пкъыгъохэр бэ мэхъух. Шъхьэгуащэ къыхахыгъэхэм уяплъы зыхъукIэ, мыжъо­хэр «къэбгъэгущыIэхэ» пшIоигъу. Нэпкъхэм язытет, зекIо Iофхэм ахэлажьэхэрэм яеплъыкIэхэм уагъэгъуазэ.

Лъэпкъ музеим ифонд къыхахыгъэхэм ащыщых Урыс географическэ обществэу Адыгэ Республикэм щызэхащагъэм ипащэу Игорь Огай мыжъохэм афэгъэхьыгъэу къыгъэлъагъо­хэрэр. Тучанэу «Самоцветы» зыфиIорэм иунэе пкъыгъохэри гъэшIэгъоных, пащэр Вячеслав Краковецкий.

Адыгэ шъуашэм ехьылIагъэхэ къэбархэр музеим IупкIэу къыщаIотагъэх. Археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан шъуашэм къытегущыIэзэ, Iэбжъэнэукъэбзыр, нэпцэкIэчыр, нэмыкIхэри бгырыпхым къешIэкIыгъэхэу къызэ­рэлъагъохэрэр къыхигъэщыгъ.

Лъэпкъ музеим иIофышIэхэу Iэтэжьыкъо Фатимэ, ШъэоцIыкIу Фатимэ, Сихьаджэкъо Иринэ, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, пэсэрэ лъэхъаным адыгэхэм шъуашэхэу яIагъэхэр, унагъом щагъэфедэщтыгъэхэ пкъыгъохэр къытлъыIэсыжьыгъэх, ахэр музеим ибаиныгъэх.

Елена Шаповаловам музеим къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъо­ным инэрылъэгъу IэпыIэгъухэр къыхигъэщыгъэх. ЛIэшIэгъу чы­жьэхэм цIыфхэм зызэрафапэщтыгъэр непэрэ щыIакIэм димыштэми, щыгъынхэм узыIэпащэ. Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп хэтэу Нэхэе Аслъан анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр къэгъэлъэгъоныр адыгэхэм ятарихъ зэрепхыгъэр ары. Лъэпкъым къыкIугъэ гъогур пкъыгъохэм уяплъызэ нахьышIоу къыбгурэIо.

Псым, нэпкъхэм, кIэйхэм къащагъотыгъэхэ тарихъ пкъыгъохэр щыIэныгъэм иIотакIох. КIэлэеджакIохэр бэ хъухэу музеим къызэрэкIуагъэхэр якIэлэ­егъаджэхэм шIукIэ афэтэлъэгъу.

Сахьидэкъо Нурбый.