Анахь Iазэхэр

Мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 6-м нэс Мыекъопэ къэра­лыгъо технологическэ университетым движениеу «ВорлдСкиллс» зы­фиIорэм ишапхъэхэм атетэу шъхьэихыгъэ чемпионат щыкIуагъ.

ВорлдСкиллс-м дунаим Iоф зыщишIэрэр илъэс пчъагъэ ­хъу­гъэ. Ау тэ тистудентхэр ащ зыхэхьагъэхэр илъэс зытIущ ныIэп зэрэхъугъэр. Программэр студент пэпчъ иамалхэр къызэIуихыным, сэнэхьатэу ыIэ къыригъэхьанэу зыпылъымкIэ IэпыIэгъу фэхъуным тегъэпсы­хьагъэу алъытэ.

Мы движениер 1947-рэ илъэ­сым Испанием къыщежьагъ. А лъэхъаным лэжьэкIо сэнэхьатхэр къыхэзыххэрэр нахьыбэ хъу­ным ыкIи ахэм ямэхьанэ къэIэтыгъэным афэлэжьэнэу ары къызыкIаугупшысыгъагъэр.

Джы ВорлдСкиллс-м ибыракъ чIэтхэу лъэпкъ ыкIи дунэе чемпионатхэр зэхащэх. Ащ хэла­жьэхэрэ студентхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъеIэты. Анахьэу мы программэм тетэу зэхащэрэ чемпионатхэр зыфэгъэхьыгъэ­хэр псэолъэшIыныр, информационнэ ыкIи коммуникационнэ технологиехэр, дизайныр, промышленнэ производствэр ыкIи гражданскэ транспортыр арых.

Илъэс 62-м къыкIоцI дунэе движением хэгъэгу 80 къыхэ­хьагъ, Урысыер ащ хэт зыхъугъэр 2012-рэ илъэсыр ары. Илъэ­си­тфым а движением ибы­ракъ чIэтхэу Урысыем чIыпIэ, корпоративнэ лъэпкъ чемпионат 500 щызэхащагъ. Ахэм студент мини 100 фэдиз ахэлэжьагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мыгъэ ящэнэрэу чемпионатыр щы­кIуагъ. Программэм къызэрэдилъытэу, университетым щы­зэхащэгъэ семинархэм, Iэнэ хъу­раехэм, мастер-классхэм студент 33-рэ ахэлэжьагъ.

Мэлылъфэгъум и 1-м чем­пионатыр къызэIуахы зэхъум университетым иректорэу ­Къуижъ Саидэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэм къафэгу­шIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ. Чемпионатыр мэфи 6-рэ кIуагъэ. Студентхэр лъэныкъуиплIыкIэ зэнэкъокъугъэх: «Туризмэр», «Ресторан сервисыр», «Флористикэр» ыкIи «Предпринимательствэр». Зэ­хэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, мыгъэ лъэныкъуиплI ныIэп чем­пионатыр зэрэзэхащагъэр. КъэкIорэ илъэсым сэнэхьатэу зыкъызэрагъэлъэгъощтыр на­хьыбэ ашIыщт.

Чемпионатыр рамыгъажьэзэ шъхьадж исэнэхьат елъытыгъэу зыкъызщигъэлъэгъощтыр ыгъэ­хьазырыгъ, ясэнэхьаткIэ яIоф­шIэпIэ чIыпIэ шъыпкъэм фэдэу ахэр агъэпсыгъэх.

Сэнэхьатэу «ФлористикэмкIэ» студентхэм яIэшIагъэхэр чемпионатым хэлажьэхэрэм зэ­кIэми анэсыгъэх. Къэгъэгъэ Iэрамхэу ахэм ашIыгъэхэр зэ­кIэми ашIодэхагъэх.

Чемпионатым икIэуххэр зызэфахьысыжьхэм, анахь дэ­гъу­хэу алъытагъэх туризмэр сэ­нэхьатэу къыхэзыхыгъэхэу, эко­номикэмрэ сервисымрэкIэ университетым ифакультет исту­дентхэу я 2-рэ курсым ще­джэхэрэ КIэдэкIой Аринэрэ Ольга Подолянкинамрэ. Я 2-рэ чIыпIэр мы лъэныкъомкIэ къы­хьыгъ Адыгэ къэралыгъо университетым икомандэ. Ащ хэтых Екатерина Апостоловамрэ Анастасия Кондратьевамрэ. Я 3-рэ чIыпIэр ыубытыгъ Мые­къопэ къэралыгъо универси­тетым истудентхэу Екатерина Воронцовамрэ ДышъэкI Масхьудрэ якомандэ.

Предпринимательхэм алъэ­ны­къокIэ анахь дэгъухэу къы­чIэ­кIыгъэх Михаил Петросянрэ Ольга Меловановамрэ. Мы лъэныкъомкIэ я 2-рэ чIыпIэр аубытыгъ командитIумэ: Евгений Ковалевыр ыкIи Виктория Чупринар зыхэтыр ыкIи Марина Арабачанрэ Чэсэбый Дианэрэ якомандэ.

«Ресторан сервисымкIэ» апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ технологическэ университетым истуденткэу Ангелина Лиманскаям. Я 2-рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ Марина Хищенкэм, я 3-рэ хъу­гъэ Анастасия Паничевар.

«ФлористикэмкIэ» апэрэ чIы­пIэр ыубытыгъ технологическэ факультетым истуденткэу Анжела Химиченкэм. Я 2-рэ чIы­пIэр — Ирина Чигряй, я 3-рэр — Анастасия Бароваям.

Мы чемпионатым щытекIуагъэхэр Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм азыфагу щыкIощт я III-рэ Лъэпкъ чемпионатым хэлэжьэщтых.