ШIуагъэ хэлъэу агъакIо

Илъэс еджэгъум къыхэфэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм Iоф зышIэ зышIоигъо ныбжьыкIэ коллективхэр Урысые студент отрядым хэхьэх.

Производствэм, псэолъэшIыным, мэкъу-мэщым, кIэлэегъэ­джэным, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ ахэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр къаратых. НыбжьыкIэхэм ахъщэ къызэрагъахъэрэм дакIоу, IофшIэнымкIэ IэпэIэсэныгъэ гъэнэфагъэ къаIэкIэхьэ, нэужым, еджэныр заухыкIэ, зы­щэ­лэжьэщтхэ чIыпIэр къы­хэхыгъошIу мэхъу.

АР-м ишъолъыр штаб ипащэу Ольга Борсук тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, республикэм ит университетхэм, гурыт гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм Урысые студент отрядхэм яштаб Iоф дашIэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу ныбжьыкIэ анахь чанхэу штабым нэбгырэ 50-м ехъу хэт. Гъэмафэм IофшIэпIэ чIыпIэ зэрагъэгъотынэу зышIоигъохэр къызызэрэугъойхэкIэ, нэбгырэ 200-м къехъоуи къыхэкIы.

Урысые студент отрядхэм пшъэрылъ шъхьаIэу агъэцакIэрэр охътэ гъэнэфагъэм къыкIоцI (нахьыбэрэмкIэ гъэмафэм) ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэ къафагъотыныр ары. Студентым ащ фэдэ уахътэр зэрифэшъуа­шэу ыгъэкIуагъэмэ, «целинар» ыкIугъэкIэ алъытэ ыкIи уцышъо кIако къыраты.

— Мыгъэ гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм отрядым хэтхэм ащыщхэр Анапэ дэжь щыт лагерэу «Электрон» зыфиIорэм кIэлэпIоу Iоф щашIэщт, — къыт­феIуатэ Ольга Борсук. — Джащ фэдэу сервисым щылэжьэщт ныбжьыкIэхэри дгъэнэфагъэх. Ахэр Геленджик дэт аквапаркэу «Золотая бухта» кIощтых.

Нэхэе Маринэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иапэрэ курс щеджэ. Урысые студент отрядхэм захэтыр илъэс хъущт. Ащ къызэрэтфиIотагъэмкIэ, купыр ыгукIэ пэблагъэ хъугъэ. Отрядхэм яшIуагъэкIэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм Iоф ышIэн амал иIэщт, илъэс еджэгъуми Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэн елъэкIы.

— «Окружная школа» зыфиIорэ форумым шъолъырхэм ащыIэ студент отрядхэр зэрепхых. Ащ илъэс зэкIэлъыкIохэм чанэу тыхэлажьэ, — къытфеIуа­тэ Маринэ. — Мыгъэ Краснодар щырекIокIыщт, ащ мы тхьа­- ма­фэм тыкIонэу зытэгъэ­хьа­зыры.

ТигущыIэгъу гъэмэфэ зыгъэ­псэфыгъом Iоф зыщишIэщтыр ыгъэнэфагъ. Геленджик дэт аквапаркым инструкторэу кIонэу зегъэхьазыры. ЫпэкIэ Iоф ышIэу къыхэкIыгъэп, ау ар зэрэфэгъэ­цэкIэщтым ицыхьэ телъ.

Урысые студент отрядхэм еджэгъу уахътэр гъэшIэгъонэу, чэфэу, гум къинэжьынэу агъа­кIо. НыбжьыкIэ форумэу, слетэу зэхащэхэрэм ахэлажьэх, республикэм щырекIокIырэ Iофтхьабзэхэми ахэтых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.