Хьисапым ифестиваль

Илъэсихым къыщегъэжьагъэу бгъум нэс зы­ныбжь кIэлэцIыкIухэр зыхэлэжьэхэрэ хьисап фестиваль Мыекъуапэ мы мафэхэм щэкIо.

Ащ изэхэщакIу ­Адыгэ къэралыгъо университетымрэ рес­публикэ естественнэ-хьисап еджапIэмрэ я Кавказ хьисап Гупчэ.

КIэлэеджакIохэм, ахэм янэ-ятэхэм ыкIи якIэлэегъаджэхэм апае Iофтхьэбзэ пчъа­гъэ фестивалым къыхеубытэ. Семинархэр кIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм, ны-тыхэм апае Мыекъуапэ щызэхащэх. Фестивалым кIэух фэхъущт «Игротекэр».

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм къырагъэблэгъагъэх хьисапым укъыфэзыгъэущырэ егъэджэ-кIэ-шIыкIэхэр зыдэт тхылъхэу «ЯмышIыкIэ хьисап», «Езыгъэ­жьэгъэкIэ ныхэм апай», «Хьисапыр о пIэ илъ», нэмыкIхэри зытхыгъэхэу Евгения Кац ыкIи психолог-реабилитологэу, кIэ­лэпIоу Елена Тишинар. Ахэр Москва къикIыгъэх. Адыгэ къэ­ралыгъо университетым, кIэлэ­егъэджэ колледжым егъэ­джэн-семинархэр, лекциехэр, шъхьэи­хыгъэ урокхэр хьакIэхэм ащызэхащагъэх.

Ны-тыхэр ыпкIэ хэмылъэу ахэм ахэлажьэх.