Сыдэущтэу защыуухъумэщта?

Ахъщэ чIыфэ къаIыпхыныр псынкIэу къыт­щэхъу нахь мышIэми, ахэм процент инхэр къакIэ­лъыкIон, хэбзэгъэуцугъэм димыштэрэ шIыкIэхэр къызфагъэфедэзэ пIахыжьын алъэ­кIыщт.

ФинансымкIэ бэдзэрым хэбзэнчъэу Iоф щызышIэ­рэр сыдэущтэу къыхэб­гъэщын ыкIи «финанс пирамидэм» зыщыуухъу­мэн плъэкIыщта?

Ащ хэбзэнчъэу хэтхэм хэхъошхо къаIэкIагъэхьащтэу аIозэ, цIыфхэр на­хьы­бэрэмкIэ агъапцIэх, рекламэ зыфашIыжьы, ау мы лъэныкъомкIэ Iоф ашIэ­нэу фитыныгъэ яIэп. Мыщ фэдэ организациехэм офиси, мылъкуи аIэ­кIэлъэп, арышъ, цIыфым шIуаштэгъэ ахъщэр къызэкIэгъэкIожьыгъэнымкIэ зи гугъапIэ щыIэп.

ЧIыфэ зытырэ кооперативхэм ыкIи микрофинанс организациехэм, Ин­тернетым ипроект зэ­фэшъхьафхэм къатырэ амалхэр къызфагъэфе­дэзэ, гъэпцIакIохэм фэ­Iо-фэшIэхэр шъуфагъэцэкIэнхэу зыкъышъуфагъэзэщт.

Мыщ фэдэ чIыпIэ шъуи­фагъэ зыхъукIэ, къэра­лыгъо реестрэм шъуихьанышъ, мы организациехэм якъэбар зыщыжъугъэгъо­зэн шъулъэкIыщт. Ащ пае Урысыем и Банк исайт къытырэ амалхэр къыз­фэжъугъэфедэх. Ащ нэмыкIэу, УФ-м ифедеральнэ хьакъулахь къулыкъу и ЗэикI къэралыгъо реестри компанием фэгъэхьыгъэ къэбар ижъугъотэн шъу­лъэкIыщт. Мыщ дэжьым ИНН-м иномеррэ реквизитхэмрэ шъууплъэкIунхэ фае.

Финансым ылъэныкъо­кIэ цIыфхэм шIэныгъэу аIэ­кIэлъым хэгъэхъогъэныр хэбзэнчъэу зекIорэ организациехэм апэшIуе­кIогъэнымкIэ мэхьэнэшхо зиIэхэм ащыщ. «Финансовая культура» зыфиIорэ сайтым шIуагъэ къэзы­тыщт къэбархэр итых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.