Проектым амалышIухэр къытыщтых

Урысые Федерацием транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъом къэралыгъом ишъо­лъырхэм япащэхэр хэлэжьагъэх. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъо­гухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн ахэр тегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Федеральнэ министрэм пэублэ псалъэ къышIызэ, мы проектым къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъохэр гъэцэкIэгъэнхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ. Мыщ хэлэжьэрэ субъектхэм межбюджет трансфертхэр къафатIупщыным пае «ахъщэ» зэзэгъыныгъэхэр Росавтодорым дашIынхэмкIэ IофшIэныр аухыгъ. АщкIэ аштэгъэ документхэм къызэрагъэнафэу, гъогухэм язэтегъэ­псы­хьан фэгъэхьыгъэу шъолъырхэр къэ­гъэ­лъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьанхэмкIэ пшъэдэкIыжьэу аштагъэм пэIухьащт федеральнэ мылъкур къафатIупщыщт. 2019-рэ илъэсым мы Iофыгъом пэIуагъэхьащт межбюджет трансфертыр сомэ миллиарди 106,2-рэ мэхъу. Ар регионхэм къазэраратыщт ыкIи зэратырагощэщт шIыкIэр УФ-м и Правительствэ ыштагъ.

Ащ нэмыкIэу, илъэсэу тызхэтым гъэт­хапэм и 29-м УФ-м и Правительствэ унашъоу ышIыгъэм диштэу, мы проектым къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэнкIэ федеральнэ гупчэм къытIупщы­гъэ сомэ миллиарди 5-р къэралы­гъом ишъолъыр 15-мэ атырагощэщт.

Лъэпкъ проектым игъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу, шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогу километрэ мини 6,4-рэ ыкIи къэлэ агломерацием игъогу сеть хэхьэрэ километрэ мини 9 непэрэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьанхэу агъэнафэ. Мыщ дэжьым къэгъэлъэгъон шъхьаIэу анаIэ зытырагъэтыщтыр гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуа­дэхэрэм, авариехэм япчъагъэ нахь макIэ хъуныр ары

— Джырэ уахътэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу щытыр зэнэкъокъухэр игъом зэхэщэгъэн­хэмкIэ чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьын къулыкъухэм мыщ фэдэ зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэнхэр ары. Лъэпкъ проектым къыгъэнэфэрэ лъэ­ныкъо пстэумкIи Iоф­шIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фае, — къыIуагъ Евгений Дитрих.

Адыгеир пштэмэ, блэкIыгъэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу, республикэм игъогухэм якIыхьагъэ километрэ 4785-м ехъу. Ащ щыщэу километрэ 274-м – федеральнэ, 1317,6-м – шъолъыр, 3221-м – чIыпIэ мэхьанэ яI. 2019-рэ илъэсым проектым изэшIохын пае сомэ миллион 433,6-рэ хъурэ субсидие федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт, республикэм сомэ миллион 29,8-рэ пэIуигъэхьащт. Мы мылъкумкIэ шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр агъэ­цэкIэжьыщтых ыкIи агъэкIэжьыщтых.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн Адыгеим мэхьанэшхо щыраты, ащ бэкIэ щэгугъых. Непэрэ мафэм ехъулIэу бгъэфедэнымкIэ шэпхъэ-техническэ къэгъэлъэгъонхэм республикэ гъогухэм япроцент 44-рэ адештэх. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу ар процент 56,2-м кIагъэхьащт.

— Адыгеим тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, цIыфхэм ящынэгъончъа­гъэ ухъумэгъэнымкIэ гъогухэм язытет зыфэдэм мэхьанэшхо иI. Ар къыдэтлъытэзэ IофшIэныр зэхэтщэщт. Мыщ епхыгъэ проектхэр джырэ уахътэм тэгъэцакIэх, гъогукIэхэм яшIынкIэ федеральнэ гупчэм зыфэдгъэзагъ. Итхъухьагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ а пстэуми амалышIухэр къатыщтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.