«Мыекъуапэ иналмэс-налкъутэхэм» тагъэгушхо

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ия Х-рэ фестиваль-зэнэкъокъоу «Мыекъуапэ иналмэс-налкъутэхэр» гъэшIэгъонэу зэхащагъ. КъэшъуакIохэм, орэдыIохэм ясэнаущыгъэ къагъэлъэгъуагъ. Театрализованнэ едзыгъохэр къашIыгъэх.

ОсэшI купэу орэдыIохэм ядэIугъэхэм искусствэм щыцIэрыIохэ Михаил Арзумановыр, Бастэ Асыет, Оксана Стефаненкэр, нэмыкIхэри хэтыгъэх. Мыекъуа­пэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ купым иIэшъхьэтетыгъ.

КъэшъуакIохэм язэнэкъокъу уасэ фэзышIыгъэ купым хэтхэу Цэй Розэ, Шагудж Казбек, Тамара Васьковцовар, фэшъхьафхэри ныбжьыкIэхэм алъыплъа­гъэх.

ШIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир ансамблэу «Выше радуги» зыфиIорэм къыдихыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщых Альбина Себзалиевар, IофшIапIэу «Ошъа­дэм» иныбжьыкIэхэр. Театрэм и Илъэс Урысыем зэрэщыкIорэр къыдалъы­ти, ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр осэшIхэм зэфахьысы­жьыгъ. Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ ригъэджэрэ Альбина Себзалиевам, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие зипэщэ купэу «Ошъадэм» иныбжьыкIэхэу театрализованнэ едзыгъоу «Чэщдэсыр» къэзышIыгъэхэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Патриотическэ пIуныгъэм фэгъэхьыгъэ едзыгъохэр кIэлэеджакIохэм къагъэ­лъэгъуагъэх. Фашист техакIохэр тидзэхэм зэхакъутэхи хэгъэгур шъхьафит зэра­шIыжьыгъэм ехьылIагъэхэр гум лъыIэсхэу къэшъокIо купэу «Улыбкэм», нэмыкIхэм къагъэлъэгъуагъ.

Елена Щербак пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ эстрадэ IофшIапIэу «Радугэм» хэт кIэлэеджакIохэм щытхъуцIэхэр афаусыгъэх. Нэбгырэ зырызхэу къыхагъэщыгъэхэм ащыщых Софья Лешининар, Евгения Коломейцевар, Сона Сонаян, Яна Щербак, Хьагъур Нурыет, Валерия Петровар, нэмыкIхэри.

Лъэпкъ орэдхэр къэзыIуагъэхэм ансамблэу «Казачатэр» къахагъэщи, лауреат щытхъуцIэр фаусыгъ.

Нэбгырэ зырызхэм язэнэкъокъу хэлэжьэгъэ орэдыIохэм Елизавета Ковешниковар къахагъэщыгъ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Лъэпкъ къашъохэр къэзышIыгъэхэм дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Мыекъуа­пэ инэфылъэхэр» иIэпэIэсэныгъэкIэ зэхэщакIохэм къыхахыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артистэу Нэныжъ Айдэмыр ансамблэм ипащ. «Си Адыгей» зыфиIорэ къашъор кIэлэеджакIохэм дахэу къашIыгъ.

«Ошъадэм» иныбжьыкIэхэм къашъоу «ЗэфакIор» дахэу къагъэлъэгъуагъ, пащэр Едыдж Виктория. Эстрадэ къашъо­хэр кIэлэеджакIохэм къашIыгъэх, орэдхэри къаIуагъэх.

— Искусствэм хэхъоныгъэхэр ешIых, — къытиIуагъ осэшI купым ипащэу Цэй Розэ. – Анахьэу къыхэзгъэщы сшIои­гъор урысхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, адыгэхэр, нэмыкIхэри фестивалым чанэу зэрэхэлэжьагъэхэр ары. Искусствэм лъэпкъхэр зэфещэх, яшIэныгъэ хагъэхъо­нымкIэ амалышIухэр ареты.

«Мыекъуапэ иналмэс-налкъутэхэр» зыфиIорэ фестиваль-зэнэкъокъур илъэс къэс нахь гъэшIэгъон мэхъу. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ зэнэкъокъум къызэрэщагъэлъагъорэр осэшIхэм къыхагъэ­щыгъ.

ЗыгъэсапIэу «Радугэм» ипащэу Елена Щербак къызэрэтиIуагъэу, кIэлэ­еджакIохэр искусствэм икъэгъагъэх. Дахэу фэпагъэх, орэдхэмкIэ, къашъохэмкIэ Адыгэ Республикэм ищытхъу искусствэм щаIэты.

Сурэтым итыр: ансамблэхэу «Мые­къуапэ инэфылъэхэр».

ЕмтIылъ Нурбый.