ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэр гурыIогъошIу

КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр сурэтышI цIэрыIохэу Александр Аполлоновымрэ Василий Монастырнэмрэ яIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъ.

Музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт ипэублэ гущыIэ щыхигъэунэфыкIыгъ Урысыем изаслуженнэ сурэтышIхэу Александр Аполлоновымрэ Василий Монастырнэмрэ яшIэжь къэгъэлъэгъон Iоф­шIэгъи 130-м нахьыбэ зэрэхахьэрэр.

Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгеим исурэтышI цIэрыIохэу Гъогунэкъо Мухьарбый, Хъуажъ Рэмэзан, Къуанэ Аслъан, нэмыкIхэм къытфа­Iотагъ А. Аполлоновымрэ В. Мо­настырнэмрэ яIофшIагъэхэм зэращыгъуазэхэр. А. Аполлоновыр скульптор, Краснодар краим щыпсэузэ цIэрыIо хъугъэ. Аф­ганистан дзэ къулыкъур щахьызэ лIыхъужъэу щыфэхыгъэхэм, Урысыем щызэлъашIэхэрэ цIыф­хэм ясаугъэтхэр, нэмыкIхэри ышIыгъэх. Илъэс 70-рэ ыныбжь хъун— кIэ мэзитIу къэнагъэу ошIэ-дэмышIэу дунаим ехыжьыгъ.

В. Монастырнэр живописым нахь фэщагъэу щытыгъ. Ащ исурэтхэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, щыIэкIэ-псэукIэм къызыдихьыхэрэ къиныгъохэм, цIыфхэм ягумэкIыгъохэм, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэх. «Хьадэгъум итанг» зыфиIорэ сурэтым уеплъызэ, Хэгъэгу зэошхом инэкIубгъохэр нэгум къыкIэуцох. Фашистхэм цIыфхэр зэраукIыщтыгъэхэр, орэдышъор зыгъэ­жъынчыхэрэр хьадэгъум илъагъо зэрэтехьэщтыгъэхэр, фэшъхьаф сурэтхэри щыIэныгъэм къыхэхыгъэх. ЦIыфхэм гушIуагъо къафэзыхьыхэрэ Iофыгъохэри сурэтышIым къегъэлъагъох.

СурэтышIхэу Эдуард Овчаренкэр, Елена Абакумовар, В. Монастырнэмрэ А. Аполлоновымрэ яIахьылхэр, ныбджэгъухэр, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

Сурэт пэпчъ къэбар хэхыгъэ къепIолIэн плъэкIыщт. Хъуажъ Рэмэзан зэрилъытэрэмкIэ, ныбжьыкIабэ къэгъэлъэгъоным зэреплъыгъэр зэхэщакIохэм яшIушIагъэу щыт. Непэрэ студентхэм, кIэлэеджакIохэм музеим щалъэгъурэр гум къинэжьыщт. СурэтышI цIэрыIохэм щысэ атырахызэ, яшIэныгъэ хагъахъо.