Культурэм иIофыгъуабэ зэшIуахыщт

БлэкIыгъэ тхьамафэм АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам селекторнэ зэIукIэу зэхищэгъагъэр Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн зыфэгъэхьыгъагъэр.

АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Гавшинам къызэриIуагъэмкIэ, Лъэпкъ проектым къыщыдэлъытагъэхэр республикэм щыпхырыщыгъэнхэм фэшI шъолъыр проектищ министерствэм ыгъэхьазыри, АР-м и ЛIышъхьэ ыштагъэх. Ахэр «Культурная среда», «Творческие люди» ыкIи «Цифровая культура» зыфиIохэрэр ары.

Апэрэ проектэу «Культурная среда» зыфиIорэр культурэм иинфраструктурэ лъэхъаным диштэу хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъ. Культурэм и Унэ 59-мэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэнхэу е агъэкIэжьынхэу, кIэлэцIыкIу музыкальнэ еджэпIэ пстэуми псэуалъэу ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэнэу, псэупIэхэр къэзыкIухьэхэрэ автоклубхэр гъэпсыгъэнхэу, муниципальнэ библиотекэхэр лъэхъаным диштэхэу, фонд дэгъухэр яIэхэу, щысэтехыпIэхэу шIыгъэнхэу, унэу зычIэтхэр гъэкIэжьыгъэнхэу, кинозалхэр ящыкIэгъэ оборудованиемкIэ зэтегъэ­псы­хьэгъэнхэу, культурнэ Iофтхьабзэхэр зыщызэхащэрэ учреждениехэм ачIахьэрэм ипчъагъэ процент 15-кIэ нахьыбэ хъуным Iоф дэшIэгъэнэу ащ къыдыхэлъытагъ.

Ольга Гавшинам къызэриIуа­гъэмкIэ, мы илъэсым Кощхьэблэ районымкIэ къутырэу Дмитриевскэм, Шэуджэн районымкIэ поселкэу Заревэм, къутырэу Тихоновым, къуаджэу Пщыжъхьаблэ, Теуцожь районымкIэ къуаджэу Очэпщые, Красногвардейскэ районымкIэ селоу Красногвардейскэм, Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Тульскэм культурэм и Унэу адэтхэр агъэ­цэкIэжьынхэм пае федеральнэ ахъщэ къэкIуагъ.

Джэджэ районымкIэ къутырэу Тамбовскэм дэтыри мыгъэ агъэцэкIэжьыщт, ау ар Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» ипроектэу «Культура малой Родины» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъ. Теуцожь районымкIэ къуаджэу Пщыкъуй­хьаблэ унакIэу щашIыщтыр ежь муниципальнэ образованием ыкIи псэупIэ коим акIуачIэкIэ агъэуцущт. Кощ­хьэблэ районымкIэ къуаджэу Фэдз щырагъэжьэгъэ унэм ишIыни лъагъэкIуатэ. Джыри 2020-рэ илъэсымкIэ ащ фэдэу уни 9-мэ апае тхылъхэр агъэ­хьазырхи, федеральнэ гуп­чэм агъэхьыгъэх.

Псэуалъэхэр загъэкIэжьы­хэхэкIэ е гъэцэкIэжьынхэр за­рашIылIахэхэкIэ зыфэдэщтхэр сурэт шIыгъэу (визуализация проекта) муниципальнэ образованиехэм къагъэхьазырын фаеу щыт. Ар къагъэпсынкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр Наталья Широковам мызэу-мытIоу кIигъэтхъыгъ.

— Мыр АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъхэу къытфигъэуцугъэ­хэм ащыщ, — къыIуагъ ащ. – IофшIэнэу объектхэм яшIылIэгъэн фаер зыфэдизымрэ материалэу агъэфедэщтхэр зы­фэ­дэхэмрэ тыщыгъозэн фае. Зэнэкъокъур емыжьэзэ ахэр къэжъугъэхьазырынхэ фае.

Джащ фэдэу республикэм ибиблиотекищ федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу миллион тфырытф къызэратыщтхэм зэрахэфагъэр Ольга Гавшинам къыIуагъ. Ахъщэхэр библиотекэхэм ягъэцэкIэжьын, фондхэм ахэгъэхъогъэным, ипсауныгъэкIэ щыкIагъэ иIэу къычIа­хьэхэрэм яфэIо-фашIэхэр икъу фэдизэу гъэцэкIэгъэнхэм фэшI ищыкIагъэхэм ягъэпсын, компьютерхэм ыкIи Интернетым ягъэуцун, яIо­фышIэхэм яшIэныгъэ хагъэ­хъоным пэIуагъэхьан фаеу щыт.

Культурэм иIофышIэхэм яшIэныгъэ хэгъэхъогъэнэу, культурнэ Iофтхьабзэхэм япроектхэр пхырыщыгъэнхэу, фестивальхэр, къэгъэлъэгъонхэр зэхэщэгъэнхэу, волонтерхэм яIофшIэн, нэмыкIхэр республикэ проектэу «Творческие люди» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэх.

АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэ къызэриIуагъэмкIэ, «Цифровая культура» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъытагъэу АР-м и Къэралыгъо филармоние виртуальнэ концертнэ зал щыгъэпсыгъэнэу, ащ пае тхылъхэр агъэхьазырхи федеральнэ гуп­чэм лъагъэIэсыгъэх. Джащ фэ­дэу мы проектым къыхиубытэу къэралыгъо ансамблэу «Налмэ­сымрэ» Республикэу Коми иансамблэу «Асъя кыа» зыфиIорэмрэ концертэу къызэдатыщтыр онлайн шIыкIэм тетэу «Культура.РФ» зыфиIорэ интернет нэкIубгъом къыщагъэлъэ­гъощт. Лъэпкъ музеим аудио ыкIи видео шIыкIэхэр щагъэфедэхэзэ ащ иэкспозициехэм якъэбархэр цIыфэу къычIахьэ­хэрэм алъагъэIэсынхэу гъэпсыгъэнри мы проектым къыщы­дэлъытагъ. Ащ мы уахътэм Iоф дашIэ.

Премьер-министрэм игуадзэ пстэури къызэфихьысыжьзэ, культурэмкIэ Министерствэмрэ муниципальнэ образованиехэмрэ Лъэпкъ проектым ипхырыщынкIэ нахь зэпэблагъэу Iоф зэдашIэнэу къариIуагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.