Адыгеим и ЛIышъхьэ форумым хэлэжьагъ

Московскэ хэкум, Сбербанкым и Корпоративнэ университет иплощадкэ форумэу «Национальные проекты – этап «реализация» зыфиIоу мэфищэ щыкIуагъэр Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Урысыем ишъолъырхэм лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэмкIэ правительствэ форумым къыдыхэлъытагъэу зэIукIэ, Iэнэ хъурэе заулэ зэхащагъ. Урысые Федерацием иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр 2018-рэ илъэсым ижъоныгъуакIэ хэгъэгум и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ зэшIуа­хыхэрэм афэгъэ­хьыгъэу губернаторхэмрэ Iэшъхьэтетхэмрэ адэгущыIагъэх. Шъо­лъырхэм пэщэныгъэ адызехьэгъэнымкIэ опытэу щыIэм, лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ проект офисхэм мэхьанэу яIэм атегущыIагъэх.

IофшIэныр нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ пшъэрылъхэр мыщ щагъэнэфагъэх, бюджет мылъкур зэрагъэ­федэрэм пхъа­шэу гъунэ лъыфыгъэн зэрэфаер ха­гъэунэфыкIыгъ. Гъэхъагъэу яIэхэм ялъытыгъэу шъолъырхэм федеральнэ мылъкур афатIупщыщт. Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, илъэсихым къыкIоцI лъэпкъ проектхэм япхырыщын пае сомэ триллион 25,7-рэ къатIупщыщт, ащ щыщэу сомэ триллион 13,2-р федеральнэ бюджетым къыхэкIыщт.
Урысые Федерацием и Премьер-министрэ пшъэрылъ афишIыгъ лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ шъолъырхэм япащэхэмрэ федеральнэ Правительствэмрэ ренэу зэдэлэжьэныгъэ зэдыряIэнэу, лъэпкъ проектхэм япащэхэмрэ шъолъырхэм яIэшъхьэтетхэмрэ яполномочиехэм ахэгъэхъогъэным къыдыригъэштагъ, продукциер къызIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэн фаеу ылъытагъ. Джащ фэдэу чIыгу зэфыщытыкIэхэм, экологием, къэралыгъо-унэе зэдэлэжьэныгъэм япхыгъэ Iофыгъохэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

«Шъолъырхэм япащэхэмрэ федеральнэ Правительствэмрэ непэ къызэ­темыуцохэу, зэгурыIохэу Iоф зэдашIэн фае. Iофыгъо горэ зэхэфыгъэн фае зыхъукIэ, псынкIэу зэфытеожьынхэ, зэIукIэнхэ ыкIи Iофыгъом тегущыIэнхэ фае. Урысые Федерацием и Правительствэ иIофышIэхэри, шъолъырхэм япащэхэри, Урысые Федерацием ишъо­лъыр­хэм апшъэрэ IэнатIэхэр ащызыIыгъ­хэри джащ фэдэ IофшIакI зытезгъэ­гушIухьэхэ сшIоигъор. Джарэущтэу ары Iоф зэрэтшIэн фаер, джащыгъур ары ныIэп Iофхэр зыкIэкIыщтхэри», — къыхигъэщыгъ Дмитрий Медведевым.

ХэдгъэунэфыкIы тшIоигъу федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэн тегъэпсыхьэгъэ шъолъыр проект 47-рэ Адыгеим зэрэща­ухэсыгъэр, федеральнэ проектхэм япащэхэм зэзэгъыныгъэ гъэнэфагъэхэр зэрадашIыгъэхэр. Илъэсихым къыкIоцI шъолъыр проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард 15,3-рэ пэIуагъэхьанэу ра­хъухьэ.

«2030-рэ илъэсым нэс Адыгэ Респуб­ликэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием диштэу Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофы­шхо зэшIотхыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ пшъэрылъхэу тапашъхьэ итхэр зэкIэ зэпхыгъэх, ахэр зыфэкIо­жьыхэрэр цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ тэ непэ амал тиI тиреспубликэ социальнэ-эко­номикэ хэхъоныгъэ едгъэшIынэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу