Мэлылъфэгъум и 8-р — дзэ комиссариатхэм яIофышIэхэм я Маф

Дзэ комиссариатхэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Дзэ комиссариатхэм яIофышIэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

1918-рэ илъэсым мэлы­лъфэгъум и 8-м Совнарко­мым и Декрет тетэу зэхащэгъэ дзэ комиссариатхэм тикъэралыгъо зы­къы­ухъу­мэжьынымкIэ ама­лэу иIэ­хэм ягъэпытэн яфэшъо­шэ Iахь хашIыхьагъ.

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьы­ным икъулыкъухэр игъу­сэхэу Адыгэ Респуб­ликэм идзэ комиссариат непэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэшIуехых ­Хэгъэгум иухъумакIохэр дзэ къулыкъур ахьыным фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ, мобилизационнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ пшъэдэ­кIыжь зыхэлъ Iофыгъохэу къэуцухэрэр егъэцакIэх.

Анахьэу дзэ комиссариатым иIофшIэн зыфытегъэпсыхьагъэр къыткIэ­хъухьэхэрэр яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, дзэм шъхьэкIэфэныгъэу фашIырэм джыри нахь зыкъегъэ­Iэтыгъэныр ыкIи дзэ къулыкъум имэхьанэ тэрэзэу зэхягъэшIыкIыгъэныр ары.

Урысые ныбжьыкIэ дзэ-патриот общественнэ движениеу «Юнармия» зы­фиIорэм ныбжьыкIэхэр хэщэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэ­рэм мэхьанэшхо иI. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, чIыпIэ зэIуупIэны­гъэхэм ахэлэжьагъэхэм анаIэ атырагъэтынымкIэ, ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэм якIэуххэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ Iофтхьэбзабэ зэшIуахы.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуисэнэхьат епхыгъэ мэ­фэкIымкIэ зэкIэми ты­шъуфэлъаIо псауныгъэ пы­тэ, щыIэкIэшIу шъуиIэ­нэу, Адыгеимрэ Урысы­ем­рэ яфедэ зыхэлъ къулыкъум гъэхъэгъакIэхэр щы­шъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный