Мыекъуапэ ипрокурорэу агъэнэфагъ

УФ-м и Генеральнэ прокурор иунашъокIэ юстицием истаршэ упчIэ­жьэгъоу Мыгу Артур Мыекъуапэ ипрокурорэу агъэнэфагъ.

АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм иIофышIэхэм пэщакIэр нэIуасэ афишIыгъ.

«Игорь Шевченкэр Мыгу Артур иIэнатIэкIэ фэгушIуагъ ыкIи зипэщэ коллективым шIуа­гъэ къытэу дэлэжьэнэу, Мые­къуапэ хабзэр щыгъэпытэгъэным­кIэ пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр щытхъу хэлъэу зэшIуихынэу къыфэлъэIуагъ» — къеты АР-м и Прокуратурэ ипресс-къулыкъу.

Мыгу Артур 1983-рэ илъэсым Мыекъуапэ къыщыхъугъ. 2005-рэ илъэсым Пшызэ къэралыгъо мэкъумэщ универси­тетым июридическэ факультет къыухыгъ.

2005-рэ илъэсым къыщыу­благъэу IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр иIэхэу Мыгу Артур Адыгеим и Прокуратурэ иорганхэм Iоф аще­шIэ, ахэм ахэхьэ пэщэ Iэ­натIэри. Мы аужырэ илъэси 5-м кадрэхэмкIэ республикэм ипрокурор истаршэ IэпыIэгъоу Iоф ышIагъ. Щытхъу хэ­лъэу иIофшIэн зэригъэцакIэрэм фэшI мызэу-мытIоу АР-м и Прокуратурэ ищытхъу тхылъхэмкIэ хигъэунэфыкIыгъ. Икъулыкъу пшъэрылъхэр зэрифэ­шъуашэу зэрэзэшIуихыхэрэм фэшI УФ-м и Генеральнэ прокурор иунашъокIэ «За верность долгу» зыфиIорэ тамыгъэу я III-рэ степень зиIэр къы­фагъэшъошагъ.