ЦIыфхэр къызкIэупчIэхэрэр

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторэу ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм ипшъэрылъхэр зигъэца­кIэхэрэр мы илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъ.

ХъызмэтшIапIэм рес­публикэм зэрэщытэу хэ­кIыр щыIуещы, хэкIитэ­къупIэу къалэхэу Мые­къуапэрэ Адыгэкъалэрэ ащыгъэпсыгъэхэм арещалIэ, зэрар къымыхьыным пае чIетIэ. ТапэкIэ хэкIыр зыщызэхадзырэ ыкIи чIыгъэшIухэр зы­щы­хашIыкIыщтхэ завод ыгъэ­уцунэуи гухэлъ иI.

ХэкIым идэщынкIэ системакIэм къэралыгъор зэрэтехьагъэм ыпкъ къи­кIыкIэ, ар джы нэмыкI шъыпкъэу зэхэщагъэ хъугъэ. Ар зэрэIуащырэ графикри, уасэу цIыфхэм атырэми, зэратырэ шIыкIэми зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх. Ащ фэшI рес­публикэм щыпсэухэрэм мы лъэныкъомкIэ уп­чIэ зэфэшъхьафхэр къатых. Ахэм анахь шъхьаIэу алъы­тагъэхэм ООО-у «ЭкоЦентрэм» ипресс-къу­лыкъу джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

УпчIэ: ХэкIыр зэрэIуа­щырэм ыуасэ зэрыт квитанциеу къыпфахьыгъэм псэупIэм итхэгъэ нэбгырэ пчъагъэр мытэрэзэу щыгъэнэфагъэмэ сыда пшIэн фаер?

Джэуап: Ащ фэдэ къыхэкIыгъэмэ, шъолъыр операторым иофисэу узыщыпсэурэм къыпэблагъэм уекIолIэн фае. МыекъуапэкIэ ащ иадресыр: ура­мэу Пионерскэр, 297-рэ, АдыгэкъалэкIэ — урамэу Советскэр 2В, поселкэу ЯблоновскэмкIэ — ура­мэу Дорожнэр, 182/1. Блыпэ мафэм къыщыу­благъэу бэрэскэшхом нэс, сыхьатыр 8.00 — 15.00-м, шэмбэт мафэм сыхьатыр 9.00 — 15.00-м ахэм цIыфхэр арагъэблагъэх. Джащ фэдэу псэупIэхэр къакIухьэхэзэ цIыфхэм заIуагъэкIэнэу шъолъыр операторым купхэр зэхищагъэхэшъ, ахэм лъэIу тхылъыр яптын плъэкIыщт. ПсэупIэм итхагъэр зыфэдизыр къэзыушы­хьатырэ тхылъри зыдэпхьын фае.

ГущыIэм пае, цIыфыр къоджэ псэупIэм дэтха­гъэу, ау Мыекъуапэ дэсмэ, ар къэзыушыхьатырэ тхылъыр къыхьымэ, квитан­цием ар щагъэунэфыщт. Мазэм и 15-м нэмысызэ «ЭкоЦентрэм» иотделэу цIыфхэм Iоф адэзышIэрэм къэбарыр лъыгъэIэсыгъэ хъумэ, а мэзэ дэдэм пае агъэхьазырырэ квитанцием зэхъокIыныгъэхэр фа­шIыщтых, ау и 15-м шIо­кIыгъэмэ, къыкIэлъыкIорэм къахьыщт квитанциер ары зэрытхэгъэщтыр.

УпчIэ: ХэкIыр зэрэдащырэм ыуасэ зэрытыр электроннэ шIыкIэм тетэу къызIэкIэбгъэхьэшъущта?

Джэуап: ООО-у «ЭкоЦентрэм» хэкIыр зэрэдищырэм ыуасэ электричествэм ыуасэ зэрыт тхы­лъэу ПАО-у «ТНС Энерго Кубань» зыфиIорэм къыгъэхьырэм итхагъэу джы цIыфхэм аIокIэ. НахьыпэкIэ ар электроннэ шIыкIэм тетэу къыпIэкIахьэщтыгъэмэ, хэкIым ыуаси ащ тетэу къыпIэкIэхьащт.

УпчIэ: Квитанциер къэмыкIуагъэмэ е зэфэшъхьафэу тIу къахьыгъэмэ сыда пшIэн фаер?

Джэуап: ЗыгорэкIэ хэкIыр зэрэIуащырэм ­ыуа­сэ зэрыт тхьапэр къэмыкIуагъэмэ, шъолъыр операторым иофисэу уипсэ­упIэ нахь къыпэблагъэм уекIолIэн фае. Ащ квитанциер къыщыуаты­жьыщт. ПсэупIэхэр къэзыкIухьэрэ купхэм яспециалистхэри ащкIэ IэпыIэгъу къыпфэхъущтых. Паспортыр, псэупIэр зэрэуиунаер, нэбгырэ пчъагъэу ащ щы­псэурэр зыфэдизыр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр пIыгъынхэ фае.

Квитанциер игъом къа­хьыщтыгъэу, ау зы мазэ горэ благъэкIыгъэми шъо­лъыр операторым элект­роннэ шIыкIэм тетэу макъэ рагъэIунэу къыкIэлъэIу. Мары адресыр: adg ecocentr@clean-rf.ru.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ап­кIэ зэратыщт тхьапэу къафахьырэм хэушъхьа­фыкIыгъэу хэкIыр зэрэ­дащырэм ыуаси итхагъ. ЗыгорэкIэ ащ нэмыкI квитанции къэкIуагъэмэ, гъэIорышIэкIо компанием къыхьыгъэр ары хэкIым ыуасэ зэратын фаер.

УпчIэ: ХэкIыр зэрэ­да­щырэм ыпкIэ итынкIэ фэ­гъэкIотэныгъэхэр щыIэха?

Джэуап: 2019-рэ илъэ­сым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу пыдзэфэ пытэхэм ядэщын ком­мунальнэ фэIо-фашIэхэм ащыщ хъугъэ. Ащ фэшI сэкъатныгъэ зиIэхэм, кIэлэцIыкIу сэкъат зэрыс уна­гъохэм ыкIи сабыибэ зыпIухэрэм компенсацие къаратыжьыным ифиты­ныгъэ яI.

Ащ имызакъоу, Адыгеим щыпсэухэрэм псэупIэм ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэу атыгъэм пае субсидие къараты­жьы­нэу агъэпсын фитых. Хэ­кIыр зэрэдащырэм ыуаси ахэм ахэхьэ.

УпчIэ: ЦIыфым псэу­пIитIу иIэмэ, хэкIым ыуасэ зыр ара зыфитырэр?

Джэуап: УФ-м и ПсэупIэ кодекс къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, цIыфым унэ зытIущ иIэу, ау ахэр зэкIэри зэримыгъэфедэхэрэр псэупIэм ыкIи коммунальнэ фэIо-фа­шIэхэм ауасэ ымытынэу ушъхьагъу хъурэп. Ау зы­горэкIэ охътэ гъэнэфагъэм къыкIоцI (мэфитф нахьыбэу) а псэупIэм имысыгъэмэ, ар къэзыу­шыхьатырэ тхылъыр къы­гъэлъэгъон фае.

Зыгъэхьазырыгъэр ХЪУТ Нэфсэт.