Хъурджанэм Iэгуаор къегъэлъэтэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары — 90:94 (20:27, 18:17, 22:25, 30:25).
Мэлылъфэгъум и 1-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: С. Токарев — Москва, М. Соболев — Воронеж, А. Переверзев — Москва.
«Динамо»: Хьакъун — 7, Гапошин — 8, Абызов — 10, Еремин — 19, Кочнев — 20, Суслов — 2, Анищенко, Милютин – 10, Майборода — 14.
«Чебоксарские Ястребы» къыхэщыгъэхэр: Жуканенко — 20, Архипов — 18, А. Богдан — 16, Шанталей — 16, Е. Богдан — 8.

Чебоксары къикIыгъэхэр нахь псынкIэу ешIэщтыгъэх, очкоуищ дзыгъохэр агъэцэ­кIэнхэм фэшI чIыпIэшIухэр дэгъоу къыха­хыщтыгъэх. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэм тигъэгумэкIэу, гугъэ къытитэу къыхэкIы­щтыгъэ: 4:8, 10:17, 20:24, 32:40, 38:44.

Ящэнэрэ едзыгъом К. Майборода хъагъэм Iэгуаор редзэ — пчъагъэр 51:52. ХьакIэхэм зэкIэлъыкIоу очкоуи 3 дзыгъохэр гъогогъуищэ агъэцакIэ, пчъагъэр 64:82. «Динамэр» мыщынэу ыпэкIэ лъэкIуатэ.

К. Майборода, А. Милютиным, Н. Ереминым хъагъэм Iэгуаор радзэ. Ю. Кочневыр хъурджэнэ чIэгъым пхъашэу щэбанэ, пчъа­гъэм хегъахъо. А. Гапошиным шъобжыр ымыгъэхъужьыгъэми, зэIукIэгъум чанэу хэ­лажьэ. Р. Хьакъунэми хъагъэм Iэгуаор редзэ.

Къэнагъэр такъикъитIу, 77:88 пчъагъэр хъугъэ, 82:91, 89:93, 90:93. ТиешIакIохэм Iэгуаор аIыгъ, ау хъагъэм радзэнэу афэгъэ­хъурэп. Хъурджанэм Iэгуаор къыгъэлъэтэжьэуи къыхэкIы, текIоныгъэр Чебоксары иешIакIохэм ахьы.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.