Псэуалъэм ишIын лъагъэкIуатэ лъэныкъох

Социальнэ мэхьанэшхо зиIэ проектэу джырэ уахътэм республикэм щагъэцакIэхэрэм ащыщ Мыекъопэ псыубытыпIэм ишIын. IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм ынаIэ тет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ гупчэр шъо­лъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъугъэм ишIуа­гъэкIэ псыубытыпIэм ишIын зэрифэшъуашэу лъагъэкIуатэ. Проектыр илъэсищым телъытагъ, илъэс къэс ащ игъэцэкIэн сомэ миллиардым ехъу пэIухьащт. 2018-рэ илъэсымкIэ къатIупщыгъэ мылъкур зищыкIагъэм пэIуагъэхьагъ. Техническэ лъэныкъомкIэ проектым игъэцэкIэн къины, ау ар зэшIохыгъэ зыхъу­кIэ, республикэм икъэлэ шъхьа­Iэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ зашъохэрэ псыр аIэкIахьэ хъущт. БлэкIыгъэ илъэсым проектым иапэрэ едзыгъо игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу псырыкIопIэ километрипшIым ехъу псэолъэшIхэм агъэтIылъыгъ, ащ сомэ миллиардрэ миллиони 100-рэ пэIуагъэхьагъ. 2019-рэ илъэсым а пчъагъэм джыри нахьыбэ хагъэхъонэу агъэнафэ, а пшъэрылъым изэшIохын сомэ миллиардрэ миллиони 157-рэ тефэщт.

Адыгеим социальнээко­номикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм щы­IэкIэ-псэукIэ амалэу аIэ­кIэлъхэр нахьышIу хъунхэм афэшI шэпхъэшIухэм адиштэрэ инфраструктурэ гъэпсыгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат ипса­лъэ пчъагъэрэ къыщы­хигъэщыгъ. А лъэныкъомкIэ мы аужырэ илъэсхэм республикэм щызэшIуа­хыгъэр бэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу къэралыгъо мылъкур зыхэлъ псэолъэ 16 Адыгеим щашIы, ахэм ащыщэу 8-м социальнэ мэхьанэ яI.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.