ЗэгурыIоныгъэр – гъэхъагъэхэм алъапс

Урысыер — цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ зыщыпсэурэ ыкIи дин зэмылэужыгъуабэ зыщалэжьырэ хэгъэгу.

ЛIэшIэгъубэ хъугъэу быслъы­мэнхэр, чыристанхэр, нэмыкI динхэр зылэжьыхэрэр мамырэу зэдэпсэух. Дин пстэуми япащэхэм цIыф жъугъэхэм къагурагъаIо Тхьэм диныр къызэрахилъхьагъэр, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъуазэхэзэ хэти игъогу зэрэрыкIорэр, шIур ыгъэ­бэгъоным зэрэпылъыр.

ЦIыфыр къызыхъугъэм къыщыублагъэу дунаим ехыжьыфэ нэс ислъамыр е чыристан диныр ылэжьэу щытыгъ. Советхэм ялъэ­хъан зэкIэри нэмыкIэу гъэп­сыгъэ хъугъэ. ЕджапIэхэм япрограммэ диным ылъапсэхэм язэгъэшIэн ахагъэкIыжьыгъ. Зэрэхэгъэгоу чылысхэр, мэщытхэр ащызэфа­шIыжьыгъэх, ащызэхакъутагъэх. Дин IофышIэхэм ауж афэуи хъу­щтыгъэ. Динымрэ хабзэмрэ зэкIэрычыгъэ хъугъагъэх, илъэсыбэрэ атеизмэр пропагандэ ашIыгъ. Джы непэ, диным обществэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зыщиубытыжьырэм, зэхакъутагъэр, зэщагъэкъуагъэр зыпкъ рагъэуцожьы, дин зэфэшъхьафхэр зы­лэжьыхэрэ ныбжьыкIэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным анаIэ тырагъэты. Къэралыгъом ипащэу Владимир Путиным пшъэ­рылъ къафишIыгъ чыристан ыкIи быслъымэн динхэм къафатырагъэзэжьынэу, дин IофышIэхэри Урысыем къыщагъэхьазырынхэу. Ащ мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ Урысые къэралыгъом ихэхъоныгъэкIи ащ фэдэ кадрэхэм ягъэхьазырын зэрэкIорэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI.

Ащ тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм Совет щызэха­щагъ. Ар зыфэлэжьэщтыр дин объединениехэм зэпхыныгъэ-зэгурыIоныгъэ адыряIэныр ары. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ары ащ пэщэныгъэ дызезыхьэрэр. ЗэщыхъуакIохэм, обществэм ифедэхэм зэрар языхыхэрэм апэуцужьыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр ащ къыгъэнэфагъэх.

Адыгеим муниципальнэ образование ыкIи къоджэ псэупIэ 60 ит. Ахэм цIыф лъэпкъи 100-м ехъумэ къахэкIыгъэхэр ащэпсэух. Республикэм мэщыт 53-рэ щэлажьэ, ахэм япхыгъэу Iимам 45-мэ ыкIи ефэнд 50-м япшъэ­рылъхэр агъэцакIэх. Православнэ дин организациеу 80 фэдиз республикэм щызэхащагъ, дин IофышIэхэр нэбгырэ 90-рэ мэхъух.

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуфтиир Къэр­данэр ары, Адыгэ ыкIи Мыекъопэ Епархием иархиепископыр – Тихон. Гъэсэныгъэ ыкIи гуманитар IофыгъохэмкIэ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къа­хэкIыгъэхэм ыкIи дин зэмылIэ­ужыгъохэр зылэжьыхэрэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъынымкIэ, ныбжьыкIэхэр гъогу пхэндж темыхьанхэмкIэ пшъэрылъыбэ ахэм зэдызэшIуахы. Къин яIэми, хъяр яIэми зэдагощы. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм къащегъэжьа­гъэу апшъэрэ еджапIэхэм анэсыжьэу зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным епхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ зэдагъэцакIэ. Тятэжъ пIа­шъэхэр зэрыпсэущтыгъэхэ хэбзэ дахэхэм атетэу, зэзэгъыныгъэ-зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу непи чыристанхэмрэ быслъымэнхэмрэ зэдыщыIэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Тигуапэ диныр ылъапсэу тиреспубликэ щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэIуупIэныгъэ азыфагу къызэримытаджэрэр.

Дин пащэхэм яеплъыкIэхэр зэIукIэхэм, форумхэм, зэIукIэгъу, Iэнэ хъурэе зэфэшъхьафхэм къащыраIотыкIых. Дунэе конференциехэу диным епхыгъэхэм бэрэ ахэлажьэх. Адыгэ ыкIи Мыекъопэ Епархием иправославнэ чылыс иIофышIэхэмрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэрэ гурыгъэIон Iофышхо цIыф жъугъэхэм адызэрахьэ. КIэлэцIыкIухэм апае Мыекъуапэ православнэ гимназие къыщызэIуахыгъ. Хэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр ягъусэхэу советскэ народым Хэгъэгу зэошхоу щыIагъэм мэхьанэу щыриIагъэмрэ чIыпIэу щиубытыгъэмрэ агурагъаIо.

Мы аужырэ илъэсхэм хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм яIэпыIэгъу хэлъэу диным епхыгъэ псэуалъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ бэ зэшIуахырэр. Мыекъуапэрэ Гавердовскэмрэ, джащ фэдэу нэмыкI псэупIэхэм мэщытхэр ащашIыхэ зэхъум предпринимательхэм ахъщэ къафатIупщыщтыгъ, псэолъэшIынымкIи къадеIэщтыгъэх. Джащ фэдэу быслъымэн предпринимательхэри адеIэгъагъэх Свято-Успенскэ чылысыр Мыекъуа­пэ, Свято-Ильинскэ чылысыр псэупIэу Дондуковскэм ащашIыхэ зэхъум. Москва Христос ичылкIэ заджэхэу дэтыр зыпкъ рагъэуцо­жьы зэхъум зэлъашIэрэ меценатэу Шъэумэн Хьазрэт Мэджыдэ ыкъом иунэе мылъкукIэ чылысым ышыгу дышъэпс рагъэ­шъогъагъ.

Диныр къабзэу зылэжьырэ цIыфэу тхьэшIошъхъуныгъэ зиIэр цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арэгъуазэ, зыхэтхэм агурэIо. ЧIыпIэ зэжъу ифэрэм ыIэ фищэиным ар фэхьазыр. 1933-рэ гъэблэ илъэсым, зэоуж лъэхъаным унагъохэр зэрэзэдеIэжьыщтыгъэ­хэм фэгъэхьыгъэу щысабэ къэпхьын плъэкIыщт. Тинахьыжъхэм ар дэгъоу къашIэжьы. Уахътэм, щыIэныгъэм, наукэм, технологиякIэхэм ялъытыгъэу дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэ цIыфхэр нахь зэпэблагъэ мэхъух, анахьэу етIани ныбжьыкIэхэр. ЗАГС-м къызэритыгъэмкIэ, лъэпкъ зэмылIэужыгъохэм къахэкIыгъэхэу мы аужырэ илъэсхэм къэзэрэщагъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ, процент 20-м ехъугъ. ДинитIуми яшIоигъоныгъэхэр нахь зэпэблагъэ мэхъух. Узэрэлъытэжьын зэрэфаер КъурIанми, Библиеми къахэщы.

Ау щыт нахь мышIэми, ныбжьыкIабэ, фай-фэмыехэми, Урысыем щамыдэрэ дин ыкIи террористическэ организациехэм ахащэхэу къыхэкIы. Диным феджэгъэ цIыфхэр уимыIэхэу а Iофыгъор зэшIопхын плъэкIыщтэп. Быслъымэнэу а лъэныкъом­кIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зиIэр макIэ. Ащ елъытыгъэу факультет гъэнэфагъэхэр апшъэрэ еджапIэхэм ащызэхэщэгъэнхэм, кIэлэцIыкIухэми диным фэгъэхьыгъэ шIэныгъэ гъэнэфагъэхэр ягъэгъотыгъэнхэм иIофыгъо тегущы­Iэгъэн фаеу уахътэм пшъэрылъ къегъэуцу. Нахьыжъхэм зэралъы­тэрэмкIэ, Iофыгъоу къэуцугъэр зэшIохыгъэ хъуным пае кад­рэхэм, зэреджэщтхэ тхылъхэм ягъэхьазырынкIэ Iофышхо гъэцэкIэгъэн фае.

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет дин IофышIэхэм, общественнэ объединениехэм ахэтхэм къяджэ ныбжьыкIэхэр гъогу пхэндж темыхьанхэмкIэ, емышъонхэмкIэ, наркотикхэр амыгъэфедэнхэмкIэ, цIыфыгъэ шапхъэхэм адэмыхынхэмкIэ, хабзэм икъулыкъухэм зэхащэ­хэрэ Iофтхьабзэхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэмкIэ къатефэрэр зэкIэ ашIэнэу.

Бзылъфыгъэм дунаим чIыпIэшхо щеубыты, ау зынахь хьакъы­шхо щымыIэр – ышъо хэфэгъэ сабыир зыгъэкIодыжьыхэрэр зэрэщыIэхэр, ар бзэджэшIагъэу зэрэщытыр нахь дэгъоу агурыгъэIогъэн, алъыгъэIэсыгъэн фае. Шъхьэзэкъо хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ унагъохэр ашIэнхэм епхыгъэ Iэнэ хъураехэр, семинархэр, конференциехэр нахьыбэу зэхэщэгъэнхэ фае.

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм ина­хьыжъхэм я Совет итхьамат.