А. Гапошиныр, М. Абызовыр якIэщакIох

«Динамо-МГТУ» — «Чебоксарские Ястребы» — 76:68 (21:24, 18:22, 22:11, 15:11).
Мэлылъфэгъум и 2-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо»: Хьакъун — 8, Гапошин — 8, Абызов — 10, Еремин — 27, Кочнев — 12, Суслов, Милютин — 4, Майборода — 7.
«Чебоксарские Ястребы» къыхэщыгъэхэр: Евстафьев — 19, А. Богдан — 12, Е. Богдан — 7, Жука­ренко — 7.

ЯтIонэрэ ешIэгъури хьакIэхэм ахьын ямурадэу апэкIэ къилъыщтыгъэх. Ящэнэрэ едзыгъор зэIукIэгъум къэгъэзапIэ фэхъугъ. Н. Ереминым, М. Абызовым, А. Га­пошиным хъурджанэм Iэгуаор заулэрэ радзагъ. Пчъагъэр 52:48, 54:50, 59:53, 61:57.

Я 4-рэ едзыгъор нахь хьылъэу макIо. Р. Хьакъунэр хъурджанэм ычIэгъ чIэтэу Iэгуаор къаIэкIихи, ешIапIэр къыкIугъ, изакъоу хьакIэ­мэ яхъурджанэ екIуи, хъагъэм ридзагъ. Ю. Кочневымрэ М. Абызовымрэ пчъагъэм хагъахъо: 69:60, 71:60. Къэнагъэр макIэ: 2,41, ау хьакIэхэм гугъэр чIа­нэрэп. К. Захаровыр тиухъумакIохэм аIэкIэкIы, хъагъэм Iэгуаор редзэ — 71:65. НэгъэупIэпIэгъу 47-рэ къэнагъэр: 74:68, Чебоксары щыщхэм Iэгуаор аIыгъ, апэкIэ къилъыгъэх. Мэгу­Iэх, ау Iэгуаор «афэгъэдаIорэп», хъурджанэм гъогогъуитIо тырагъа­фэ. Р. Хьакъунэм Iэгуаор къа­IэкIихи, тиешIакIохэм пчъагъэм хагъэхъуагъ — 76:68.

Пресс-зэIукIэр

— Уфа икомандэ апэрэ чIыпIэм щыI, Чебоксары иешIакIохэр ящэнэрэ чIыпIэм фэбанэх, — къытиIуагъ «Динамэм» итренер шъхьаIэу, АР-м изаслуженнэ тре­нерэу Андрей Синельниковым. — Артем Гапошинымрэ Максим Абызовымрэ ящэнэрэ дзыгъом зэкIэлъыкIоу гъогогъуи 4 хъагъэм Iэгуаор зырадзэм, Чебоксары иешIакIохэм зэIукIэгъум яIэпэIэ­сэныгъэ къыщагъотыжьыгъэп. «Динамэм» тигъэгушIуагъ.

«Чебоксарские Ястребы» итренер шъхьаIэу Юрий Жуканенкэм ащ фэдэ кIэух ешIэгъум фэхъущтми ышIэгъахэп, ыгу ихъыкIырэр къыбгурыIонэу щытыгъ.
«Динамэр» мэлылъфэгъум и 10 — 11-м Рязань, и 14 — 15-м Тулэ ащешIэщт. Тикомандэ я 9-рэ чIыпIэм щыI.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.