Анахь унэгъо пытэр къыхахыгъ

ЗАГС-м иотделэу Шэуджэн районым итым ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Комитетымрэ культурэмкIэ ГъэIорышIапIэмрэ иIэпы­Iэ­гъухэу «Крепка семья — крепка Россия!» зыфиIорэ зэнэкъокъур зэхащагъ.

Шэуджэн районым щыпсэурэ унэгъуитф Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх. Юсупхэр, Къул-
байхэр, Лъэпцэрыкъохэр, ПIатIэ­къохэр ыкIи ГутIэхэр. Шэу­джэн районым ипащэу Аулъэ Рэ­щыдэ, ЗАГС-м и ГъэIорышIапIэу Адыге­им щыIэм ипащэу Къошк Саидэ жюрим хэтыгъэх.

Зэнэкъокъум лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэр къызэдиубыты­гъэх. Iофтхьабзэм къыдыхэ­лъы­тагъэу унагъом итарихъ къа­Iо­тагъ, спортым, еджэным, твор­чествэм алъэныкъокIэ сабыйхэм гъэхъагъэу яIэхэр, ящы­Iэныгъэ къыхэхыгъэ сурэтхэр къэзэрэугъоигъэхэм апагъохыгъэх.

— Унагъохэр зэкIэ зэфэ­шъхьафых, ау ахэр зэзыпхы­хэрэр зы — сабыйхэм ыкIи ны-тыхэм шIулъэгъуныгъэу афы­ряIэр, цIыфыгъэр, зэфы­щытыкIэ шIоу унагъом илъын фаер нахь дахэ, нахь къабзэ ашIын гухэлъ зэряIэр ары, — къыщыхагъэщыгъ районым ипресс-къулыкъу.

Хьатыгъужъыкъое къоджэ псэупIэм къикIыгъэ зэшъхьэ­гъусэхэу Лъэпцэрыкъохэу Аскэррэ Эммэрэ Iофтхьабзэм текIоныгъэ къыщыдахыгъ. Хьакуры­нэхьаблэ щыщ Юсуповхэу Зауррэ Татьянэрэ ятIо-нэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Мам­хыгъэ къоджэ псэупIэм къи­кIыгъэ ПIатIэкъохэу Асхьадрэ Да­ринэрэ ящэнэрэ хъу­гъэх.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къы­щыдэзыхыгъэхэри, хэлэжьагъэ­хэри дипломхэмкIэ, ахъщэ шIу­хьафтынхэмкIэ агъэшIуагъэх.

(Тикорр.).