Адыгеим иэнергетикэ хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщтым тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Ко­закрэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Республикэм исоциальнэ-­экономикэ хэхъоныгъэ епхыгъэ Iофыгъохэм, лъэпкъ про-
ект­хэм япхырыщынкIэ пшъэ­рылъэу яIэхэм ахэр атегущы­Iагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ респуб­ликэм игъэхъэгъэ шъхьаIэхэм, ащ социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу иIэхэм афэгъэхьыгъэу Урысые Федерацием ивице-премьер къыфиIотагъ. Республикэм ихэ­бзэ къулыкъухэм япшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ахэхьэ экономикэм зыкъегъэIэтыгъэныр, предприятиякIэхэр, индустриаль­нэ парк­хэр гъэпсыгъэнхэр, ин­фраструктурэм зегъэушъом­бгъугъэныр.

«Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным пае энергие къэкIуапIэхэр къэгъотыгъэнхэм, рес­публикэм иэнергетическэ инфраструктурэ зегъэушъомбгъугъэным япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэ фае», — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Дмитрий Козак дыриIэгъэ зэIукIэгъум КъумпIыл Мурат зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, энергиер зэрафимыкъурэм республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм ягъэцэкIэн къызэ­тыреIажэ.

Къалэу Мыекъуапэ, Адыгэ­къалэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм джыдэдэм псэолъэшIыным, социальнэ объектхэм ягъэпсын защырагъэушъомбгъу, инвестиционнэ проектышхохэр ащагъэцакIэх. Мыекъопэ районым турист кластерыр щызэхащэ. РеспубликэмкIэ непэ зигъо Iофыгъохэм ащыщ электроэнергиер икъоу аIэкIэгъэхьэгъэныр. Мы Iофыгъом изэшIохынкIэ Адыгеим щызэрахьащт Iофтхьабзэхэр агъэнэфэгъахэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ ПАО-у «Россети» иправление итхьаматэу Павел Ливинскэмрэ гъэтхапэм и 16-м зызэIокIэхэм, мы Iофыгъохэм язэшIохыкIэ хъущтым зэрэтегущыIэгъагъэхэр. Республикэм иэлектроэнергетикэ, ООО-у «Мыекъопэ ТЭЦ» зыфиIорэм иэлектросетевой комплекс хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ зэзэ­гъыныгъэ заулэ джащыгъум зэ­дашIыгъагъ.

Энергие къэкIуапIэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ республикэм игъоу щалъэгъухэрэм ягъэцэ­кIэнкIэ Адыгеир хэгъэгум и Правительствэ иIэпыIэгъу зэрэщыгугъырэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Мы Iофыгъор зэрэ­зэ­шIуахырэм елъытыгъэщт псэо­лъэшIынымрэ промышленностымрэ хэхъоныгъэу ашIыщтыр, инвестициякIэхэу къахалъхьащтхэр, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэу зэхащэщтхэр. Джащ фэдэу ­лъэпкъ проектхэм, Урысые Фе­дерацием и Президент жъоныгъуакIэм ыштэгъэ унэшъуакIэм ягъэцэкIэн ар фэIорышIэщт. ЖКХ-м ылъэныкъокIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэнхэ языгъэлъэкIыщт федеральнэ программэхэми Адыгеир чанэу ахэлажьэ шIоигъу.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу