Рэхьатныгъэ яIэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм я 21-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 29 – 31-м яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэм шъузэпяплъ.

Зэтэгъапшэх

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 0:1, «Енисей» — «Рубин» — 1:1, «Динамо» — «Локомотив» — 0:1, «Ахмат» — «Спартак» — 1:3, «Ростов» — «Урал» — 2:1, «Зенит» — «Оренбург» — 3:1, ЦСКА – «Уфа» — 2:2, «Краснодар» — «Анжи» — 5:0.

ЦСКА-р «Уфам» 2:0-у текIозэ, я 87-рэ такъикъым ыкIи зэIу­кIэгъум иаужырэ такъикъ гъо­го­гъуитIо икъэлапчъэ Iэгуаор къы­дадзи, 2:2-у зэнэкъокъур аухыгъ. «Краснодар» 5:0-у «Анжи» текIуагъ, Магомед Сулеймановым гъогогъуитIо «Ан­жи» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

Медальхэм афэбанэхэрэ командэхэр нахь къахэщыгъэх, зэнэкъокъур ащ нахь гъэшIэгъон къешIы.

Командэхэр зыдэщытхэ чIыпIэхэр

1. «Зенит» — 44
2. «Локомотив» — 38
3. «Краснодар» — 38
4. ЦСКА – 37
5. «Спартак» — 36
6. «Ростов» — 32
7. «Арсенал» — 30
8. «Рубин» — 29
9. «Ахмат» — 27
10. «Оренбург» — 26
11. «Крылья Советов» — 24
12. «Динамо» — 23
13. «Урал» — 23
14. «Анжи» — 18
15. «Уфа» — 17
16. «Енисей» — 12.
Ауж къинэхэрэ командэхэм яIофхэр къызэрыкIохэп. Апшъэрэ купым къыхэзыщтхэр, «Енисеим» нэмыкIхэр, къэшIэгъуаех.

Я 22-рэ зэIукIэгъухэр

6.04, шэмбэт
«Анжи» — «Динамо»
«Краснодар» — «Кр.Советов»
«Спартак» — ЦСКА
07.04, тхьаумаф
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Енисей»
«Рубин» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Зенит»
08.04, блыпэ
«Оренбург» — «Ахмат».

Апэ итхэ командэхэр зэIукIэщтых, ащ къыхэкIэу зыгорэхэм чIэнагъэхэр ашIыщтых, медальхэр зыхьынхэ зылъэкIыщтхэр нахь макIэ хъущтых.