Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу»

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритырэмкIэ, Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи ащ ихьакIэхэм апае мы мафэхэм автоинспекторхэм Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу» зыфиIорэр зэхащагъ.

ЛъэсрыкIопIэ зэпырыкIыпIэхэр автомобилистхэмкIи, лъэсрыкIохэмкIи анахь щынэгъо чIыпIэхэм ащыщых, ахэм лъэшэу лъэныкъуи­тIури ащысакъынхэ фае. Ар къыдалъытэзэ, автоинспекторхэм Iофтхьабзэр зэхащагъ. Ащ хэлэжьагъэх автомобилистхэм яобщественнэ организациеу «Достойный выбор» зыфиIорэм илIыкIохэри.

ЗэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIагъэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр нахьыбэрэ зыщаукъохэрэр къэгъэнэфэгъэнхэр, ахэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэр, а чIыпIэхэм ащысакъын­хэ зэрэфаер агурыгъэIогъэныр ары.

Автоинспекторхэр цIыфхэм адэгущыIагъэх, аныбжь елъытыгъэу гъогум зэрэщызекIонхэ фаер агурагъэIоным пылъыгъэх. ГИБДД-м иIофышIэхэм общественнэ организациеу «Достойный выбор» зыфиIорэм илIыкIохэр ягъусэхэу цIыфхэр сакъынхэу къяджагъэх, мэзахэ зыхъукIэ къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр зытедэгъэхэ щыгъынхэр е нэмыкIрэ псэуалъэ­хэр агъэфедэнхэу къараIуагъ.
(Тикорр.).