ТекIоныгъэм тыпэчыжьагъэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 06:99 (26:31, 22:27, 23:19, 25:22).
Гъэтхапэм и 29-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 5, Абызов — 18, Майборода — 18. Милютин — 14, Кочнев — 12, Еремин — 26, Анищенко — 3.

ЗэIукIэгъум икIэух уеплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэ. Судьям гъогогъуи 5 къызыфигъэпытэгъэ ти­ешIакIохэм ащыщхэр зэIукIапIэм рагъэкIыгъэх. Нахь ныб­жьыкIаIохэр зэнэкъокъум хэлэ­жьагъэх.

Опыт ин зиIэхэ Глеб Гера­сименкэр, Игорь Ермаковыр «Уфимцем» къыхэщыгъэх. Зым очко 27-рэ, ятIонэрэм 22-рэ рагъэкъугъ. ЕшIэгъур кIэухым фэ­кIуагъэу пчъагъэр 96:99-рэ хъугъэ. «Динамэм» Iэгуаор ыIыгъыгъ, ау нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу хъагъэм ридзэн ылъэ­кIы­гъэп. ТекIоныгъэр къалэу Уфа иешIакIохэм ахьыгъ.

Тыгъуасэ «Динамэр» «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары дешIагъ. Тикомандэ я 9-рэ чIыпIэм щыI.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.