Гуетыныгъэм  зэгурыIоныгъэр игъус

«Спартак» Владикавказ — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:2.
Гъэтхапэм и 30-м Владикавказ щызэдешIагъэх.
«Зэкъошныгъ»: Ковалев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Ещенко, Дыхъу (Юрченко,70), Къонэ (Хьагъур, 81), Мамонов, Iащэ (Крылов, 55), Домшинский (Делэкъу, 68).
«Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Крылов — 59, Делэкъу — 72).

— ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу ти­ешIакIохэр апэкIэ илъыщтыгъэх, «Спартак» Владикавказ иухъумакIохэр бэрэ агъэгумэкIы­щтыгъэх. «Зэкъошныгъэр» нахь шъуамбгъоу ешIэзэ, зэIукIапIэм ыбгъухэр дэгъоу ыгъэфедэ­щты­гъэх, — къытиIуагъ тикомандэ итренер шъхьаIэу, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый. — Гуетыныгъэм зэгурыIоныгъэр игъу-сэу «Зэкъошныгъэр» текIоныгъэм фэбэнагъ.

Антон Мамоновыр ыпэкIэ зи­лъыкIэ ешIапIэм ыбгъухэр дэгъоу ыгъэфедэщтыгъэх. ЕшIапIэм зэнэкъокъур зэрэщыкIо-
рэр дэгъоу зэрилъэгъурэм ишIуа­гъэкIэ ухъумакIохэр ыгъэплъэ-­
хъухэзэ гупчэм Iэгуаор къытыщтыгъ. Ащ фэдэ шIыкIэхэм ащыщ Денис Крыловым ыгъэфедагъ. Iэгуаор къызыIэкIахьэм, псынкIэу къэлапчъэм дауи, хъагъэм ридзагъ.

«Спартак» бэ тыримыгъашIэу ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ къилъи, пчъагъэр зэфэдиз ышIыжьын ылъэ­кIыгъ. «Зэкъошныгъэм» иешIакIоу Делэкъо Аскэр ухъумакIохэм къадзыхьагъэу щытыгъэми, Антон Мамоновым къытыгъэ Iэгуаом лъэшэу еуи, хъагъэм щигъэчэрэгъугъ — пчъагъэр 1:2.

Денис Крыловымрэ Делэкъо Аскэррэ ешIапIэм къызэрихьа­гъэхэм лъыпытэу хъагъэм Iэ­гуаор зэрэрадзагъэр тигуапэу къыхэтэгъэщы.

ЗэIукIэгъухэр

Я 20-рэ ешIэгъухэр зэтэгъа­пшэх.

«Биолог» — «Ангушт» — 3:1, «Волгарь» — СКА — 2:1, «Легион» — «Чайка» — 0:1, «Мэщыкъу» — «Динамо» — 0:1, «Урожай» — «Спартак» Нч — 0:0. НахьыпэкIэ ешIагъэхэр: «Академия» — «Биолог» — 0:3.

ЧIыпIэхэр

1. «Чайка» — 47
2. «Урожай» — 44
3. «Волгарь» — 37
4. «Черноморец» — 33
5. «Биолог» — 33
6. «Зэкъошныгъ» — 30
7. «Легион» — 27
8. «Спартак» Нч — 26
9. «Динамо» — 18
10. «Мэщыкъу» — 18
11. СКА — 16
12. «Спартак» Вл — 15
13. «Краснодар-3» — 14
14. «Ангушт» — 14
15. «Академия» — 9.

Я 21-рэ ешIэгъухэр

06.04, шэмбэт
«Ангушт» — «Краснодар-3»
«Зэкъошныгъ» — «Легион»
«Динамо» — «Спартак» Вл
СКА — «Мэщыкъу»
«Спартак» Нч — «Волгарь»
«Черноморец» — «Урожай»
«Зэкъошныгъэр» «Легионым» мафэм сыхьатыр 3-м IукIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.