НахьышIум тежэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» УФА 55:89 (6:15, 9:25, 22:28, 18:21).
Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» гъэтхапэм и 28-м зэIукIэгъур щыкIуагъ.
Зезыщагъэхэр: О. Журавлев — Заречный, А. Стрельцов — Москва, В. Газарянц — Краснодар.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 11, Абызов — 7, Майборода — 9, Еремин — 13, Кочнев — 8, Суслов — 6, Милютин — 1.

Суперлигэм иятIонэрэ куп зэ­нэкъокъоу щыкIорэм «Уфимцэр» нахь къыщыхэщыхэрэм ащыщ. Командэм иешIэкIо 11 зэIукIэ­гъум хэлэжьагъ. М. Каутиныр, Г. Гера­сименкэр, А. Федорчук, П. Громыко, Е. Марининым хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ.

«Динамэм» иешIакIохэу Н. Ереминыр, Ю. Кочневыр зэ­IукIэгъу­м хэлэжьагъэх, ау шъобж­хэр атещагъэхэу ешIэгъу заулэ зэрэблагъэкIыгъэр джыри къя­гуао. Тикомандэ икапитанэу Ар­тем Гапошиныр зэIукIэгъум хэлэжьэным фэхьазырыгъэп.

«Уфимцэр» шъуамбгъоу ешIэ. Очкоуи 3 дзыгъохэр зэкIэлъыкIохэу хъурджанэм гъогогъуи 5 ридзагъэх. ЗэкIэмкIи гъогогъу 12 очкоуи 3 дзыгъохэр хъурджанэм ригъэфагъэх. «Динамэм» 2 ныIэп ридзагъэр. Хьакъунэ Руслъан ары ар зыгъэцэкIагъэр.

Пресс-зэIукIэр

— Зичэзыу зэIукIэгъухэм «Динамэм» зафегъэхьазыры, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу Ан­дрей Синельниковым.

— ЕшIакIэу къэдгъэлъэгъуа­гъэм, зэнэкъокъум икIэух тагъэ­рэзагъ, — игупшысэхэм  къащыхигъэщыгъ «Уфимцэм» итренер шъхьаIэу Руслан Ба­ковым.

Мыекъуапэ ыкIи Уфа якомандэхэр тыгъуасэ ятIонэрэу зэ­де­шIагъэх. Мэлылъфэгъу мазэм и 1 — 2-м «Динамэр» Мыекъуа­пэ щыдешIэщт «Чебоксарские ястребы» Чебоксары.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый