Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум къеты

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащыпсэухэу ахэр зиунаехэм ыкIи зыгъэфедэхэрэм ком­муналь­нэ фэIо-фашIэхэм атефэрэ ахъщэм итынкIэ Шапхъэу щыIэхэм яя 40-рэ пункт ия 2-рэ абзац Конституцием зэрэдиштэрэм уасэ къыфишIыгъ Конституционнэ Хьыкумым N 46-р зытет унашъоу 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 20-м ыштагъэмкIэ.

Шапхъэу щыIэхэм яя 40-рэ пункт ия 2-рэ абзац ары зыхэплъэнхэ фаеу хъу­гъэр, сыда пIомэ гупчэм къикIэу фабэр къызIэкIэхьэрэ унэхэу фэтэрыбэу зэхэт­хэм ащыпсэухэу хэушъхьафыкIыгъэу яунэхэр агъэплъынхэм пае приборхэр арагъэуцонхэмкIэ Iизын зэратыгъэхэм яIофкIэ гъэунэфыгъэ икъу щыIэп. Гупчэм епхыгъэу унэр къызэрагъэфабэрэм къып­къырыкIэу цIыфым ежь иунэ ри­гъэуцогъэ приборым къыгъэлъагъорэм емылъытыгъэу ахъщэ ытыныр зэрэмытэрэзым, ащкIэ шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэм атеубытэгъэн зэрэфаем елъытыгъэу зэфэхьысыжьхэр шIыгъэнхэ фаеу мэхъу.

Конституционнэ Хьыкумым зэригъэ­унэфыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Правительствэ правовой зэшIохыкIэу щыIэм зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр фешIыфэхэ нэс цIыфым ежь зыщы­псэурэ иунэе унэ фабэу итым емылъытыгъэу, зэдыряеу щыт унэм игъэфэбэнкIэ гупчэм къикIырэ фабэм пае зэкIэми зэхэтэу зэдатырэ ахъщэм иIахь хилъхьан фаеу мэхъу. Урысые Федерацием псэолъэшIынымкIэ, унэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ и Министерствэ ыухэсыхэрэ методическэ рекомендациехэмкIэ ахэр зэшIохыгъэнхэ фае.

Конституционнэ Хьыкумым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэIу тхылъхэр къэ­зытыгъэхэм алъэныкъокIэ хьыкумым ышIыгъэ унашъом кIуачIэ иIэщтэп ыкIи а унашъом икIэрыкIэу хэплъэжьынхэ фае.

Адыгэ Республикэм
и Конституционнэ Хьыкум
исекретариат