Экспертхэм Адыгеим изэхъокIыныгъэхэм осэ дэгъу къафашIыгъ

Социальнэ ушэтынхэм афэгъэзэгъэ эксперт институтым иушэтыныкIэ икIэуххэр докладэу «Обновление. Два года новой кадровой политики» зыфиIорэм щызэфихьысыжьыгъэх. Урысые Федерацием и Президент къызэригъэнэфэгъэ шIыкIэм тетэу шъолъырхэм пэщэныгъэ ащызехьэгъэнымкIэ амалыкIэхэр къыхэхыгъэнхэм епхыгъэ ушэтынхэмкIэ зэфэхьысыжь шъхьаIэхэр ащ щашIыгъэх.

Экспертхэм яушэтынхэм къы­зэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, 2016 – 2017-рэ илъэсхэм зипащэхэр зэблахъугъэгъэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм азыныкъо нахьыбэр шъолъырым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъоу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ пэщэныгъэ зыIыгъхэм Адыгеир ахэт.

ГущыIэм пае, губернаторхэм яIофшIэн уасэ къызэрэратырэ рейтингым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ я 12-рэ чIыпIэр щиIыгъ. Шъолъырым иIофхэм язытет ащ щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэмкIэ КъумпIыл Му­рат рейтингым я 5-рэ чIыпIэр щиубытыгъ. Джащ фэдэу шъо­лъырым иIофхэм язытет на­хьышIу хъоу цIыфхэм зэралъы­тэрэмкIэ апшъэрэ чIыпIэм щытхэм Адыгеир ащыщ.

ФОМ-м игеорейтинг 2018-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ ехъу­лIэу шъолъыр 20-мэ ащыщэу аужырэ илъэситIум къыкIоцI зипащэхэр зэблахъугъэ шъо­лъыр 13-мэ япащэхэм дэгъоу Iоф ашIэу щалъытагъ. КъумпIыл Мурат зипэщэ Адыгеим мы рейтингым я 16-рэ чIыпIэр щиубытыгъ. Республикэм щыпсэухэрэм япроцент 53,6-мэ шъо­лъырым ипащэ дэгъоу Iоф ышIэу, япроцент 44,6-мэ респуб­ликэм иIофхэм язытет нахьышIу хъоу алъытагъ.

— Шъолъырхэм ащыпсэухэ­рэм пащэхэр зэрэзэблахъугъэм къыдырагъаштэ, Iофхэм язытет нахьышIу хъоу алъытэ. Пащэхэр зыщызэбла­хъугъэ шъолъырхэм азыныкъо нахьыбэм арысхэм япащэхэм яIоф­шIэн осэ дэгъу къыфашIы, — хагъэунэфыкIыгъ экспертхэм.