Дин зэгурыIоныгъэр щыIэкIэшIум ылъапс

Нахьыжъхэм я Советэу Адыгэ Республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый.

«Дин зыкIыныгъэ республикэм илъыныр щыIэкIэшIу гъэпсыгъэным ылъапс» зыфиIорэр темэ шъхьаIэу къыщаIэтыгъ. Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх динлэжьхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Пэублэ псалъэ ГъукIэлI Нурбый къы­шIызэ, тикъэралыгъо лъэпкъ зэфэшъхьа­фыбэ зэрэщыпсэурэр, дин шъхьэIитIур, ислъамымрэ чыристанымрэ, адрэ динхэри зылэжьхэрэм азыфагу мамырныгъэ илъэу лIэшIэгъу пчъагъэхэм къызэрэрыкIохэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным унашъо ышIыгъ а динитIум къэралыгъом нахь зыщарагъэушъомбгъунэу, ащ дакIоу шэн-зэхэтыкIэ гъэнэфагъэхэм атетэу динлэжьхэр, Iимамхэр егъэджэгъэнхэу.

Дин организациехэм зэдэлэжьэныгъэ адыряIэнымкIэ Советэу республикэм щызэхэщагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрехьэ. Шъолъырым щыпсэухэрэм азыфагу илъ дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэшъуа­шэу пIугъэнхэм ащ сыдигъуи ынаIэ тет.

— Муниципальнэ образование ыкIи къоджэ псэупIэ 60 Адыгеим ит, — къе­Iуатэ ГъукIэлI Нурбый. — Республикэм ишъолъыр мэщыт 53-у итхэм, Iимам 45-рэ ыкIи ефэнд 50 аIут. Чыристан дин организацие 80 фэдизмэ динлэжь 90-мэ Iоф ащашIэ. Мыхэм егъэджэн ыкIи гуманитар Iофыгъохэм язэшIохын, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр къызэтегъэнэгъэныр, пIуныгъэм япхыгъэ Iофыгъохэр ащызэрахьэх.
Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр дин ыкIи общественнэ организациехэм язэдэлэжьэныгъэ къытегущыIагъ. Ахэм язэдэ­лэжьэныгъэ гъэпытэгъэным, шэпхъэ лъагэхэм атетыным политикэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Республикэм къэралыгъо программэхэу «Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ыкIи патриотическэ пIуныгъэр», «ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIохэу 2014 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэхэр щыпхыращых, — къеIуатэ Шъхьэлэхъо Аскэр. — Дин организациехэм ыкIи мыкоммерческэ организациехэу социальнэ лъэныкъом фэгъэзагъэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу араты. Мы программитIум яшIуагъэкIэ лъэпкъ-культурнэ общественнэ организациехэр ыкIи патриотическэ клубхэр къыхагъэлажьэзэ Iофтхьэбзабэ республикэм щырагъэ­кIокIыгъ.

Комитетым итхьаматэ зигугъу къы­шIыгъэхэм ащыщ лъэпкъ ыкIи дин зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ материал 219-рэ республикэм икъэбарлъыгъэIэс амалхэм икIыгъэ илъэсым къызэрарыхьагъэр. АнаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщ динлэжьхэм яегъэджэн, яшIэныгъэ ихэгъэхъон. 2018-рэ илъэсым къэралыгъо университетэу Пятигорскэ дэтым республикэм иIимами 7-мэ яшIэныгъэхэм щыхагъэхъуагъ, ДиндэлэжьапIэм иIофышIи 3 кIэлэегъэджэным фырагъэджагъэх. ЗэкIэмкIи икIыгъэ илъэсым респуб­ликэм иIимам 45-мэ курсхэр акIугъэх.

Нахьыжъхэм я Совет изэхэсыгъо Iофыгъо зэфэшъхьафхэм щахэплъагъэх, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр къыщыгущыIагъэх.

— Дин шъхьаIитIур зылэ­жьы­хэрэм – ислъамыр ыкIи чыристаныр — язэгурIоныгъэ, Iоф зэрэзэдашIэщтыр, пIуныгъэ гъэсэныгъэмкIи, щыIэкIэ-псэукIэмкIи мэхьанэу яIэр непэ зэхэтфыгъ. Мы лъэныкъохэр зыдгъэпытэхэкIэ, республикэм общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ илъыщт, щызэрахьэрэ Iоф пстэури дэгъоу кIэкIыщт, экономикэми хэхъоныгъэ ышIыщт. Шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ зэгурыIохэу Iоф зэрэзэдашIэрэм, акIуачIэ зэрэзэхэлъым ар къыкIэкIо. Къед­гъэблэгъэгъэ пстэури къекIолIагъ, гупшысэ гъэшIэгъонхэри къаIуагъэх, — джащ фэдэ кIэух зэфэхьысыжь Гъу­кIэлI Нурбый къышIыгъ.

Адыгеим лъэпкъ зэфэшъхьафэу исхэм яшэн-хабзэхэр, язэхэтыкIэхэр къэухъу­мэгъэнхэм, шъхьадж ылэжьырэ диным шъхьэкIафэ фэтшIыным, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу тызэдэпсэуным мэхьанэшхо зэриIэр Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

Iэшъынэ Сусан.