Проектым игъэцэкIэн республикэм щырагъажьэ

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ шъолъырхэм ахэхьэхэрэ пэIу­дзыгъэ ыкIи уанэсынымкIэ къи­нэу щыт чIыпIэхэм ащыпсэухэрэ цIыфхэм финансхэр къазэраIэкIахьэрэм хэгъэхъогъэным фытегъэпсыхьэгъэ проектым Урысыем и Банк лъэтегъэ­уцо фишIыгъ. ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, ар 2019 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэщт.

Шъолъыр проектым игъогу картэ зэдыкIэтхагъэх Урысыем и Банк и Къыблэ ГъэIоры­шIапIэ ипащэу Евгений Эберенц, АР-м и Лъэпкъ банк ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сергей Самойленкэр ыкIи Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

Адыгеим ичIыпIэ Iудзыгъэхэм, уанэсынымкIэ къинэу щытхэм ыкIи цIыф макIэ зыдэсхэм афагъэцэкIэхэрэ финанс фэIо-фашIэхэм ахагъэхъоныр ары мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр. Джащ фэдэу проектым ипшъэрылъхэм ащыщ ахъщэр зэIэпамыхэу тынхэр зэрагъэцэкIэрэ шIыкIэм нахь зегъэу­шъомбгъугъэныр, предприни­мательствэ цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр.

Мы илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ мин пэпчъ банк карточкэхэр зыштэрэ оборудование 12,4-рэ телъытагъ, къэралыгъомкIэ а гурыт къэгъэ­лъэгъоныр нахьыб ыкIи 20,7-м нэсы. Ахъщэр зэIэпамыхэу кар­точкэхэмкIэ зэрэщафэхэрэр, нэмыкI фэIо-фашIэхэм атефэ­хэрэ тынхэр зэрагъэца­кIэхэрэр зэкIэ пштэмэ, АдыгеимкIэ ар процент 27,7-рэ мэ-хъу. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным проектыр фэIорышIэщт. Ыпшъэ­кIэ зигугъу къэтшIыгъэ шIыкIэм джыри нахь зиушъомбгъуным, ар Iэрыфэгъоу зэрэщытыр цIыфхэм агурыгъэIогъэным пылъыщтых.

— ПсэупIэ пэпчъ, анахь Iудзыгъэми, цIыфхэм финанс фэIо-фашIэхэр щафагъэцакIэ-
хэу чIыпIэ дэтын фае. Арышъ, илъэситIум социальнэ мэхьанэ­шхо зиIэ проектым илъэны­къо шъхьаIэхэм Iоф адэтшIэщт, пшъэрылъэу зыфэдгъэуцу­жьы­хэрэр дгъэцэкIэнхэм тыпы­лъыщт. Адыгеим игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэми мы гухэлъым къызэрэдыра­гъэштагъэм тэркIэ мэхьанэшхо иI, — къы­Iуагъ Сергей Са­мойленкэм.

Онлайн шIыкIэм тетэу фэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр, кассовэ операциехэр зыщагъэцэ­кIэщтхэ агъэкощырэ ыкIи пункт тедзэхэр къызэIухыгъэнхэр, карточкэхэр зыштэхэрэ пкъыгъохэр гъэуцугъэнхэр, Интер­нетым къытыхэрэ амалхэм ягъэфедэн зегъэушъомбгъугъэныр шъолъыр проектым игъогу картэ къыдыхэлъытэгъэщтых. Джащ фэдэу финансхэмкIэ упчIэжьэгъу зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьагъэхэ чIыпIэ гъэнэфагъэхэр муниципалитетхэм ащагъэпсынхэу ары.
Адыгеим щагъэцэкIэщт проектым профильнэ министерствэхэр ыкIи ведомствэхэр къыхэлэжьэщтых. Ащ кIэтхэжьыгъэх АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур, рес­публикэм финансхэмкIэ и Министерствэ ипащэу Долэ Долэтбый, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

Шъолъыр гъогу картэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэр гъэцэ­кIагъэхэ зэрэхъурэм лъыплъэщт хэ­ушъхьафыкIыгъэ IофшIэкIо купэу зэхащагъэр. Проектыр щы­Iэныгъэм щыпхырыщыгъэ зы­хъукIэ ащ шIогъэшхо къызэритыщтым щэч хэлъэп.