Зэнэкъокъур макIо

Гъэтхапэм и 25-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 1-м нэс Адыгеим «Илъэсым икIэлэпIу» зыфиIорэ зэнэкъокъур щыкIощт.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу мыщ фэдэ зэнэкъокъу республикэм щызэхащэ, ар кIэлэпIухэм ясэнэхьат, яIофшIэн имэхьанэ къэIэтыгъэным фэлажьэ. Мы Iофтхьабзэм илъэс къэс къыхегъэщых кIэлэпIу ныбжьыкIэхэу зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр. Ахэм афэгушIох, шIухьафтынхэр афашIых.

Мыгъэ, гъэтхапэм и 25-м, кIэлэпIухэм темэу къаратыгъэм елъытыгъэу сочинение атхыгъ, ащ ыуж «Интернет-портфолио», «Педагогическая находка» зыфиIохэрэ зэнэкъокъухэри шIэныгъэ­хэм яхэгъэхъон пылъ Адыгэ республикэ институтым щыкIуагъэх. ЯтIонэрэ мафэм, гъэтхапэм и 26-м Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым кIэлэпIухэм язэнэкъокъоу «Визитная карточка» зыфиIорэр щызэхащагъ. КIэлэпIоу зэнэкъокъум хэлажьэрэ пэпчъ ежь зызэрилъэгъужьырэр, кIэлэцIыкIухэм ар зэралъэгъурэр, ны-тыхэм анэхэмкIэ ар зыфэдэр къыгъэлъэгъуагъ.

Ащ къыкIэлъыкIогъэ мэфитIум кIэлэцIыкIухэр зыхэлэжьагъэхэ Iофтхьабзэхэр Мыекъопэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 38-м щыкIуагъэх.

Гъэтхапэм и 29-м мастер-классхэр кIэлэпIухэм зэхащэщтых, ахэр Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым щыкIощтых.

Мэлылъфэгъум и 1-м а еджапIэм ток-шооу «Профессиональный разговор» зыфиIорэр щыкIощт. Нэужым кIэуххэр зэфахьысыжьыщтых.

Сихъу Гощнагъу.