«АшIэрэр тыумысыныр арэп, тэ тшIэныр къыхэтэхы»

Джа еплъыкIэр зыдиIыгъэу политическэ партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэр игъогу рэкIо. Урысыем и Пре­зидентэу Владимир Путиным иунашъохэм адыригъаштэзэ, цIыфхэм ясоциальнэ щыIакIэ нахьышIу зэришIыщтым фэкIо.

Гъэтхапэм и 26-м политическэ партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ зэхищэгъэ пресс-конференциер ащ итхьаматэу Александр Лобода зэ­рищагъ. Мыщ фэдэ Iофтхьа­бзэхэр Урысыем ишъолъыр пстэуми партием ипащэу Сергей Мироновым иунашъокIэ мы мафэм зэращырагъэкIокIырэр пэублэм ащ къыщыхигъэщыгъ.

Анахь мэхьанэ зиIэ социальнэ законопроектхэу партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм ыгъэхьазырхи, Къэ­ра­лыгъо Думэм хэтхэм къызы­дырамыгъэштагъэхэм прессконференциер афэгъэхьыгъагъ.

— Шъугу къэзгъэкIыжьын, 2018-рэ илъэсым гъэтхапэм и 18-м щыIагъэхэ хэдзынхэм ­ахэлэжьэгъэ кандидатэу Вла­димир Путиным типартие зэрэдыригъэштагъэр. — къеIуатэ Александр Лобода. — Урысые Федерацием и Президент зэрихьэрэ политикэм типартие ипрограммэ хэт едзыгъуабэ зэрэзэтефэрэм епхыгъагъ мы унашъор аштэныр. Мыщ кIэкIэу къыкIэлъыкIуагъэх «жъо­ныгъокIэ унашъохэу» зэрэкъэралыгъоу щыпхырагъэкIыхэрэр, джыри бэмышIэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэр. Социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъо­хэр, ахэм язэшIохынкIэ лъэпкъ проектхэр къызэрэзыфагъэфе­дэнхэ фаер ащ къыщеIох. Ахэм типартие арыгъуазэзэ, иIофшIэн егъэпсы.

Зигугъу къэтшIырэ партием законопроектхэу къахилъхьэхи щагъэзыягъэхэр: я 13-рэ пенсие илъэс къэс аратыныр, илъэс 70-м къехъугъэм ипенсие илъэ­сым тIогъогогъо къыфыхагъэ­хъоныр, пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым хамыгъэхъоныр, пенсиер къалъытэ зыхъукIэ «балл системэр» хэмытынэу, нэмыкIхэри. Нымрэ кIэлэцIы­кIумрэ алъэныкъокIи ягугъу къэтшIымэ, мазэ къэс аратырэ кIэлэцIыкIу пособиер сомэ мини 10-м кIагъэхьаныр, декрет зэрэщысхэрэ пIалъэр ста­жым хагъэхьаныр, псэупIэр ипотекэ зэрашIыщт процентхэр 9-м мынахьыбэнхэр.

Iофтхьабзэм къыщыхагъэ­щыгъэхэм ащыщ орфаннэ (зырыз дэдэхэм къяутэкIы) узхэр зиIэхэм яIэзэгъу уцхэр къэралыгъом къафищэфынхэр мы партием апэу къызэрахилъхьэгъагъэр. Охътэ гъэнэфагъэ те­шIагъэу ар аштагъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым, сэкъатныгъэ зиIэхэм, зигъот макIэхэм, ахъщэ къо­лъхьэ тын-Iыхыным, нэмыкIыбэми алъэныкъокIэ законопроектэу «Справедливая Россия» зыфиIорэм Къэралыгъо Думэм рихьылIэхи, щагъэзыягъэхэу Александр Лобода бэ къыIо­тагъэр. Ахэм ащыщыбэр, охътэ гъэнэфагъэ тешIагъэми, нэ-мыкI партиехэм апкъ къикIыми, аштагъэх.

Партие пстэуми ахэтхэмкIэ мэхьанэ зиIэр яIо зэтефэу социальнэ щыIэкIэ-псэукIэм зыкъегъэIэтыгъэныр ары. Ана­хьэу къэралыгъом тхьамыкIэу щыпсэухэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

Iэшъынэ Сусан.