ШIэныгъэ лые хъурэп

Ар къагурыIоу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэрэ Адыгэ къэралыгъо универси­тетым игуманитар-техническэ колледж итхылъеджапIэрэ яIофышIэхэм къэба­рым имафэу «Деньги. Банки. Исторический аспект» зыфиIорэр студентхэу сэнэхьатэу «Банковское дело» зыфиIорэм феджэхэрэм афызэхащэгъагъ.

Пшъэрылъэу Iофтхьабзэм иIагъэр ныбжьыкIэхэр тхылъым нахь фэщэгъэнхэр, тхылъеджапIэхэм кIохэу, амышIэрэ щыIэныгъэ лъэ­ныкъохэмкIэ шIэныгъэхэр къыз­IэкIагъэхьанхэр, Урысыем ыкIи дунаим экономикэмкIэ ятарихъ зыфагъэнэIосэныр ары.

ЗэIукIэм итемэ шъхьаIэ къызэIуахы зэлъашIэрэ тарихълэжьэу В. О. Ключевскоим игущыIэхэу эпиграфэу аштагъэмкIэ: «На­хьыжъ­хэм яIофхэр нахь зэхэ­фы­гъэу пшIэхэ зыхъукIэ, о пшъхьэ­кIи нахь зызэхэпфыжьы мэхъу».

Къэбарым исыхьат къэкIогъэхэ студентхэр слайд-лъэтегъэуцо дахэм рагъэплъыгъэх.
Зэхэхьагъэхэм — зэхэщакIохэми, ныбжьыкIэхэми зэфэхьысыжь­хэр а зэкIэмкIи ашIыгъэх: ижъы­рэ уахътэм къыщегъэжьагъэу цIы­фым къырыкIуагъэр зэгопчы­нэу щымыт тарихъхэмкIэ зэрэзэ­пхыгъэр; ущыIэныр сыдигъуи мылъкум, ахъщэм афэкIожьэу, къыпхахъорэр, бгъэкIодырэр зэ­теплъытэжьэу ыкIи ахъщэр зэ­рэбгъэкIощт шIыкIэхэр нахь фе­дэ хэлъэу пшIэнхэр мыщ фэдэ къи­IотыкIынхэм зэрялъытыгъэр кIа­гъэтхъыгъ. ШIэныгъэлэжьхэм зэ­раIоу, ахъщэм итарихъкIэ цIыф­лъэпкъым итарихъ зэблэ­хъуныгъэу хэхъухьагъэхэр зэбгъэшIэн плъэкIыщтых.

НэмыкIэу къэпIон хъумэ, банк Iофым шъхьэ дэгъу ищыкIагъ, лъытакIэрэ гъэфедакIэрэ ышIэу.

(Тикорр.).