Гъэтхапэм и 27-р – Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэхэм я Маф

Урысыем илъэпкъ гвардие иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым – Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Конституцием къыдилъы­тэрэ шапхъэхэр ыкIи общественнэ щынэгъончъагъэр амыукъонымкIэ, стратегическэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ пшъэ­дэкIыжь ин зыхэлъ пшъэрылъы­шхохэр зэшIозыхырэ къулыкъум тикъэралыгъо ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт.

Ведомствэм иIофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ, япшъэдэкIыжьныгъэ ыкIи опытышIоу аIэ­кIэлъ хъугъэм цIыфхэм ящынэгъончъагъэрэ ярэхьатныгъэрэ бэ­кIэ ялъытыгъэу щытых.

Урысыем илъэпкъ гвардие и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм щылажьэ­хэрэм япшъэрылъхэр тапэкIи дэгъоу зэрагъэцэкIэщтхэм, общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр къэухъумэгъэным яIахьышхо зэрэхашIыхьащтым ыкIи тиреспубликэ тапэкIи гъэхъэгъэшIухэм къафэкIоным зэрэфэIорышIэщтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо пcауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуи­Iэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ къулыкъум тапэкIи гъэхъэгъакIэхэр щы­шъу­шIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный