Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу ихъухьан зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ блэкIыгъэ зэхэсыгъом къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэхэм, непэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм министрэхэр къатегущыIагъэх, зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх. Социальнэ мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр ары мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу республикэм ипащэ къыгъэнэфагъэр.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным апэрэ Iофыгъоу зигугъу къышIыгъэр Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн шъолъырым щызэхэщагъэ зэ­рэхъурэр ары. Мы лъэныкъомкIэ гумэкIыгъо къызпыкIыхэрэ Iофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэм ведомствэхэм, муниципалитетхэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаер къариIуагъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъу­рэм зыщытегущыIэщтхэ форум мэлылъфэгъум и 4 — 6-м Москва щыкIощт. А уахътэм ехъулIэу IофшIэныр нахьышIоу гъэпсыгъэ зэрэхъущтым фытегъэпсыхьагъэхэ предложениехэр, гухэлъхэр ащ фэгъэзэгъэ пстэуми къагъэхьазырынхэ фае.

— Лъэпкъ проектхэм ягъэ­цэкIэн, ахэм къагъэнэфэхэрэ къэгъэлъэгъон шъхьаIэхэм талъыIэсыным мэхьанэшхо зэриIэр министерствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм къагурыIон, ар къыдалъытэзэ яIофшIэн агъэпсын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ мэхьанэшхо зэритыгъэхэ лъэныкъохэм ащыщ псэупIэхэм, социальнэ псэуалъэхэм яшIын зэрифэ­шъуашэу зэхэщэгъэныр. Анахьэу мыр зыфэгъэхьыгъэр къалэу Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ. Мыщ епхыгъэ программэ зэфэшъхьафхэу щыIэхэр зэпхыгъэхэу гъэфедагъэхэ зы­хъукIэ гумэкIыгъоу, щыкIагъэу щыIэхэм ащыщыбэр дэгъэзы­жьыгъэ зэрэхъущтыр республи­кэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

Бюджетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэ­гъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ пшъэрылъыр гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэм, мыщ епхыгъэ зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковар. Анахьэу ащ ынаIэ зытыридзагъэр еджапIэхэм аIутхэ кIэлэегъаджэхэм къагъахъэрэр ары. Iофыгъохэу къэуцухэрэр зэшIо­хыгъэнхэмкIэ мы уахътэм Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, кIэлэегъа­джэхэм ялэжьапкIэ къаIэтыщт, ащ къыдыхэлъытагъэхэ адрэ лъэныкъохэм зэхъокIыныгъэхэр афашIыщтых.

— МыщкIэ унашъоу тшIырэм цIыфым ищыIэныгъэ, иунагъо ищыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр зэряпхыгъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Тегъэхъон тынхэр кIэ­лэ­егъаджэм илэжьапкIэ изы Iа­хьышхоу щытыгъэмэ, джы ахэм яокладхэр нахь къэтIэтынхэу ары. Мы Iофыгъом изэхэфын шъыпкъагъэ хэлъэу тыкъекIо­лIэн, IофышIэхэм яшIоигъоныгъэхэр, яфитыныгъэхэр укъуагъэхэ мыхъуным тылъыплъэн фае. Ащ фэшI цIыф зэхахьэхэр зэхэтщэнхэм, мыщ ыкIи нэмыкI Iофыгъо­хэм шъхьэихыгъэу татегущыIэным мэхьанэшхо иIэу сэлъы­тэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ проектым игъэцэкIэн республикэм имуниципалитетхэу хэлажьэ­хэрэм ащыщхэм алъэныкъокIэ гумэкIыгъохэр къэуцунхэ зэри­лъэкIыщтыр, ахэм ежь ямылъку къыхалъхьан зэрэфаер профильнэ министрэм къыIуагъ.

Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэшI ведомствэм, муниципалитетхэм яIофшIэн агъэ­лъэшын зэрэфаер, ащ хэкIыпIэ къыфэбгъотын зэрэплъэкIыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ.

Коммунальнэ пыдзэфэ пы­тэхэм ядэщын пэIухьэрэ ахъщэр цIыфхэм къызэраугъоирэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэ­тыгъ. Мы системэр икъу фэдизэу джыри зэрэзэтемыуцуагъэм къыхэкIыкIэ гумэкIыгъохэр къэуцух. ГущыIэм пае, унагъом къыфагъэхьырэ квитанцием мытырэзыбэ иплъэгъощт, псэупIэм зы нэбгырэ итхагъэмэ, нэгырищым е нэбгыриплI итхагъэмэ, нэбгыритIум ателъы­тагъэу къафагъэхьы. А щы­кIагъэхэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэ ыкIи мы коммунальнэ фэIо-фашIэм пэIухьэрэ ахъщэр икъу фэдизэу къаугъоиным техьанхэ зэрэфаехэр респуб­ликэм ипащэ къыIуагъ.

ПсэупIэхэм яшIын, бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэ­нэфагъэхэм анэгъэсыгъэным, инвестициехэм алъэныкъокIэ шъолъырыр хъопсагъоу щытыным, нэмыкI Iофыгъохэм ведомствэхэм япащэхэм анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ. Джащ фэдэу бэмышIэу цIыфхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъу занкIэм къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэм язэхэфын лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо ритыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.