ПсэупIэхэр цIыфхэм ягъэгъотыгъэным тегущыIагъэх

Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм щытегущыIагъэх УФ-м и Премьер-министрэ игуадзэу Виталий Мутко тыгъуасэ видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице-премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Ан­дзаур, республикэм псэолъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан.

Виталий Мутко къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэр анахь шъхьаIэхэм ащыщ. 2024-рэ илъэсым нэс къэралыгъом щыпсэурэ унэгъо миллиони 5-мэ псэупIэ зэрагъэ­гъотын амал ятыгъэныр ащ ипшъэрылъ. Ар гъэцэкIагъэ хъунымкIэ федеральнэ гупчэмрэ шъолъырхэмрэ шIуагъэ хэлъэу Iоф зэдашIэн зэрэфаер УФ-м и Премьер-министрэ игуадзэ къыхигъэщыгъ.


Виталий Мутко анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр псэупIэхэм яшIын пэIуагъэхьащт мылъкум ылъэныкъокIэ шIыкIакIэ агъэфедэ зэрэхъущтыр ары. 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ащ иIофшIэн ригъэжьэщт. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, псэупIэм ишIынкIэ агъэфедэщт мылъкур банкхэм къа­тIупщызэ ашIыщт. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэу ашIырэм зиахъщэ хэзылъхьэрэ цIыфыр нахь ухъумагъэ хъущт.

Зэхэсыгъом зэрэхэлэжьагъэ­хэм изэфэхьысыжьэу шъолъыр программэхэм къадыхэлъытагъэу республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсыгъэнымкIэ ащ фэгъэзэгъэ ведомствэхэм япащэхэм КъумпIыл Мурат пшъэрылъхэр афишIы­гъэх. Федеральнэ программэхэм яамалхэр шIуагъэ къатэу гъэфедэгъэнхэм, социальнэ программэхэр гъэцэкIэгъэнхэм пстэуми анаIэ тырагъэтын зэрэфаер республикэм ипащэ къы­Iуагъ.

Видеоконференцием ыуж КъумпIыл Мурат проектыр шъо­лъырым щыгъэцэкIагъэ хъу­нымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх.

— Унэхэм яшIын, фэгъэ­кIотэныгъэ зиIэхэ цIыфхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм мэхьанэшхо етэты. Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм ящыIакIэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэм адиштэным афэшI псэолъэшI индустрием ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм бэ елъытыгъэр. ПсэупIэхэм яшIын фытегъэ­псыхьэгъэ лъэпкъ проект щыI, ар шIокI имыIэу дгъэцэкIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, шъолъыр проектэу «ПсэупI» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу 2024-рэ илъэсым нэс квадратнэ метрэ миллиони 2-рэ мини 164-рэ Адыгеим щашIынэу агъэ­нафэ, 2019-рэ илъэсым – квадратнэ метрэ мин 271-рэ. Проектнэ финансированием техьэгъэнымкIэ псэолъэшIхэм ыкIи банкхэм Iоф адашIэ.

Джащ фэдэу Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэным ипрограмми республикэм зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Мы илъэсым ащ сомэ миллиони 152-м ехъу пэIуагъэхьанэу агъэ­нафэ.

Шъолъыр программэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм лъэплъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.