Диктантыр зытхыгъэхэм тафэраз

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет кIэщакIо фэхъуи, адыгабзэкIэ диктантыр тхыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр апэрэу республикэм щыкIуагъ.

Адыгэ филологиемрэ культу­рэмрэкIэ факультетым ипащэу Хьамырзэкъо Нурыет зэфэхьысыжьхэм якIэух тыщигъэгъо­загъ. Парламентым, правительствэм якъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, гъэзетэу «Адыгэ макъэм», Къэралы­гъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» яжурналистхэр, IофшIэным иветеранхэр, ныбжьыкIэхэр диктантым итхын хэлэжьагъэх.

ЗэхэщэкIо купым зэригъэунэфыгъэу, нэбгыри 167-мэ диктантыр атхыгъ. Дэгъу дэдэу тхагъэр 36-рэ. А пчъагъэм щыщэу 7-р нахь къыхагъэщыгъ. Зы хэукъоныгъэ амышIэу диктантыр ахэм атхыгъ.

ПэшIорыгъэшъэу зэрэдгъэ­унэфыгъэмкIэ, зы хэукъоныгъи хэзымышIыхьагъэу ыкIи анахь къабзэу диктантыр зы­тхы­гъэ­хэм журналистхэр ащыщых.

Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэ­федэн чанэу хэлажьэхэрэм, зэнэкъокъухэм гъэхъагъэ ащызышIыхэрэм тафэраз, Iофтхьабзэу рагъэжьагъэр лъагъэ­кIотэнэу, нахь зырагъэушъомбгъунэу афэтэIо.

Шъопсэу, зэхэщакIохэр!
ЕмтIылъ Нурбый.