ГъэкIэжьынхэр чанэу лъагъэкIуатэ

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахь дэгъу, нахь Iэрыфэгъу зэрэхъущтым Адыгеим мэхьанэшхо щыраты. Социальнэ псэуалъэхэр агъэкIэжьых, кIэу къыщызэIуахырэри макIэп. Къэралыгъо бюджет учреждениеу «ЦIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Кощхьэблэ зэхэубытэгъэ гупчэм» игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынышхохэр зыщыкIогъэхэ уж къызэIуахыжьыгъэу Iоф ешIэ.

Гупчэм 1987-рэ илъэсым щыублагъэу Iоф ешIэ. Псэуалъэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зэрищыкIагъэхэр республикэм ипащэхэм къыдалъыти, ащ изэтегъэпсыхьан рагъэжьагъ. Ащ пае Адыгеим ипащэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ зыфигъэзагъ ыкIи псэуалъэм игъэцэкIэжьын пэIухьащт ахъщэр къа­IэкIэхьагъ. 2017-рэ илъэсым гупчэм изэтегъэпсыхьан аухыгъ, джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъэу къафишIыгъэм диштэу мыщ къыпыщылъхэ чIыпIэхэр агъэдэхагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.