ПэшIорыгъэшъэу атыщтых

Мы илъэсым ЕГЭ-р зытыщтхэм ащыщэу нэбгырэ 26-мэ пэшIорыгъэшъэу акIунэу тыраубытагъ.

Ахэм ащыщэу 25-мэ мыгъэ еджапIэр къаухыгъ, зы нэбгырэр гъэрекIо къычIэкIыгъ. Ащ мыгъэ нахь баллыбэ ригъэкъумэ шIоигъоу ушэтынхэм ахэлажьэ.

ПэшIорыгъэшъ ушэтынхэр мы мазэм и 20-м рагъэжьагъэх. Апэрэр литературэмкIэ нэбгыри 7-мэ атыгъ. Мыекъопэ лицееу N 5-р ары экзаменхэр зыщыкIохэрэр. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министер­ствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, ушэтын зытынэу лъэIу тхылъ къэзытхыгъэхэр зэкIэри къекIо­лIагъэх. Зэрэрахъухьагъэм тетэу ушэтыныр зыпкъ итэу кIуагъэ. Экзамен тыпIэр ищыкIэгъэ техни­кэмкIэ зэтегъэпсыхьагъ, штабыми, аудиториеми, чIэхьапIэми, коридорхэми онлайн шIыкIэм тетэу уащылъыплъэн плъэкIыщт.

ЯтIонэрэ экзаменыр тыгъуа­сэ, гъэтхапэм и 22-м, урысыбзэмкIэ атыгъ. Ащ тетэу пэшIорыгъэшъ ушэтынхэр мэлылъфэгъум и 10-м нэс кIощтых.

Экзамен тыгъо шъхьаIэр еджапIэхэм къачIэкIыхэрэм жъоныгъуакIэм и 27-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс кIощт.

(Тикорр.).