Мэхьанэшхо зиIэ къулыкъу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гидрометеорологием ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсым лъыплъэ­гъэ­нымкIэ Гупчэм ипащэу Александр Митровым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.Мы къулыкъум иIофышIэ и Мафэ ихэгъэунэфыкIын ипэ­гъокIэу ведомствэм ипащэ ыкIи мыщ щылажьэхэрэм АР-м и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ. Илъэс 20 хъугъэу ошIэ-дэмышIагъэу къэхъун ылъэкIыщтхэм ащы­гъэгъозэнхэмкIэ системэм мэ­хьанэшхо щыриIэу гупчэм Iоф зэришIэрэр, ишIогъэшхо къы­зэригъакIорэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ, зи­пшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зыгъэцэкIэрэ къулыкъушIэхэм афэрэзагъ.

— ЧIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэр щыIэ зыхъукIэ, мы къулыкъум мэхьанэшхо зэриIэр, щыIэныгъэм чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр дэгъоу зэхэтэшIэ. Ащ дакIоу ошIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм, ахэм къыздахьырэ гумэкIыгъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм афэшI гупчэм зэхищэрэ мониторингым изэфэхьысыжьхэр псынкIэу гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Ащ пае шэп­хъэшIухэм адиштэрэ оборудованиер, зисэнэхьат хэ­шIыкI фызиIэ специалистхэр къулыкъум ищыкIагъэх, джащ фэдэу ведомствэхэм зэрифэ­шъуашэу зэпхыныгъэ адыри­Iэн фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсым изытет ушэтыгъэным, щынагъо зыпылъ ошIэ-дэмышIагъэхэм япрогноз гъэхьазырыгъэным, нэмыкI лъэныкъохэм яуплъэкIун зэрэфэгъэзагъэхэр Александр Митровым къыIуагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Гупчэм метеостанции 5, зы гидрологическэ станцие, гидропости 10, агрометеопости 3 хэхьэх. Шэп­хъэшIухэм адиштэрэ оборудованиемкIэ метеостанциехэр зэ­те­гъэпсыхьагъэх. Такъикъи 10 пэпчъ псыхъохэм язытет ауплъэ­кIу, зэфэхьысыжьхэр ашIых. Псым лъэшэу зыкъызиIэтыкIэ, республикэм ипащэхэмрэ МЧС-мрэ псынкIэу Iофым щагъэгъуазэх.

КъулыкъушIэхэм япчъагъэ икъуным анахьэу анаIэ тырагъэтын зэрэфаер АР-м и ЛIы­шъхьэ къыхигъэщыгъ. Гупчэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм ехъулIэу мыщ нэ­бгырэ 65-мэ Iоф щашIэ.

КадрэхэмкIэ ведомствэм щыкIагъэ имыIэным ыкIи иматериальнэ зытет нахьышIу хъу­ным афэIорышIэщт предложениехэмкIэ УФ-м чIыопсымкIэ и Министерствэ зыфигъэзэным зэрэфэхьазырыр республикэм ипащэ кIэухым къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.