Къалэр къэбзэным фэIорышIагъ

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иныбжьыкIэ куп уплъэкIун дэкIыгъоу гъэтхапэм и 21-м зэхищагъэр хэкIым идэщын Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мэзи­тIум ехъугъэу пыдзэфэ пытэхэм яугъоин джы фэгъэзагъэр шъо­лъыр хъызмэтшIапIэу «ЭкоЦентр» зыфиIорэр ары. Ащ къыхэкIэу мы Iофым зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэр цIыфхэми зэхашIагъ. Джа гумэкIыгъохэм защагъэгъозэныр, «ЭкоЦент­рэм» иIофшIакIэ зыфэдэщтыр цIыфхэм агурагъэIоныр япшъэ­рылъ шъхьаIэу ОНФ-м иныбжьыкIэ куп къатыбэу зэтет унэ­хэм ящагухэр, унэе псэу­пIэхэм яурамхэр къакIухьагъэх.

Шъолъыр операторым иIоф­шIэн зыригъэжьагъэр бэшIагъэп нахь мышIэми, ащ епхыгъэ упчIэ зэфэшъхьафэу 20 общественнэ движением къыIэкIэхьагъ. Народнэ фронтым ишъолъыр отделение иныбжьыкIэ куп икоор­динаторэу Роман Ульянцевым къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэкIым идэщын шъолъыр операторым зэрэригъэжьэгъакIэм, джыри зэрэзэтемыуцуагъэм гумэкIыгъо­хэр къыхэкIых. Ащи, цIыфхэми адеIэнхэр, зэхъокIыныгъэхэр агу­рагъэIонхэр непэрэ дэкIы­гъом ипшъэрылъ шъхьаIэу щытыгъ. Джащ фэдэу зэкIэми тIэ зэкIэдза­гъэу тикъалэ иурамхэм ягъэкъэ­бзэн тыпылъмэ ишIуагъэ къызэ­рэкIощтыр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

ХэкIым идэщынкIэ гумэкIы­гъохэр зыдэщыIэхэу алъытэгъэ чIыпIищ къаплъыхьагъэх. Ура-мэу 8 Марта зыфаIорэм, унэу N 22-м пэмычыжьэу щыт гъучI бакхэр къэбзэ-лъабзэхэу къы­чIэкIыгъэх. А унэхэм ащыпсэу­хэрэм мы IофымкIэ гумэкIыгъо зэрямыIэр къаIуагъ. Нэужым чIылъэ унэхэр зыдэщыIэ урамхэу Школьнэмрэ Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэмрэ зыщызэхэкIыхэрэм кIуагъэх. А мафэм хэкIым иIущыгъоу тефагъэх. ЦIыфэу къэзэрэугъоигъэхэр анахьэу къыз­кIэлъэIугъэхэр хэкIыр зэратэ­къощт бакхэр афагъэуцунхэу ыкIи амал зэриIэкIэ пчэдыжьым жьэу ахэр аунэкIынхэу ары.

Шъолъыр хъызмэтшIапIэу «ЭкоЦентрэм» ипресс-секрета­рэу Ульяна Рагулинам къызэри­IуагъэмкIэ, яIофшIэн ­игъорыгъоу зэтеуцоу фежьагъ ыкIи пыдзэ­фэ пытэхэм яIущынкIэ пIэлъэ гъэнэфагъэм шIэхэу техьащтых. АвтомобилыкIэу хэкIыр зыу­гъои­хэрэр зэкIэри ГЛОНАСС-хэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх, ащ ишIуа­гъэ­кIэ ахэр зэрэзекIохэрэм лъы­плъэнхэ амал яI.

Общественнэ движениеу «На­роднэ фронтым» цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIи, къалэм изэтегъэ­псыхьани фэIорышIэрэ программэхэм ягъэцэкIэн инэплъэгъу итых. Джыри тапэкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэм анаIэ зэратырагъэтыщтым щэч хэлъэп.
Iэшъынэ Сусан.