Гъэтхапэм и 25-р – культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Музейхэм ыкIи тхылъ­еджапIэхэм, культурэм иунэхэм ыкIи концерт организациехэм Iоф ащызышIэ­хэ­рэм, музыкальнэ ыкIи къэшъокIо коллектив­хэм, театрэхэм яартистхэм, скульпторхэм ыкIи сурэтышIхэм обществэм ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо яIэу щыт.

ЗиIоф гуетыныгъэ­шхо фызиIэ творческэ цIыфхэм тиреспубликэ щыпсэухэрэр дэхагъэм хэщэгъэнхэмкIэ, дуна­им тет цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яшэн-ха­бзэхэр нахь дэгъоу ашIэнхэмкIэ, ныбжьыкIэхэр шэпхъэ дахэхэм атетэу пIугъэнхэмкIэ, тятэжъхэм якIэн бай къэухъумэгъэнымкIэ ма­фэ къэс Iофышхо зэшIуахы.

Адыгеим культурэмкIэ иIофышIэхэм опытышхоу аIэкIэлъ хъу­гъэр къызфагъэфедэзэ, тиреспубликэ ибаиныгъэ шъхьаIэ къэухъумэгъэнымкIэ, тиныбжьыкIэхэр культурэм нахь игъэкIотыгъэу хэщэ­гъэн­хэмкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ зэрашIэщтым ти­цыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэ­хэр! Шъуисэнэхьат еп­хыгъэ мафэм тышъуфэ­лъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, шъуитворчествэкIэ гъэ­хъэгъакIэхэр шъушIынхэу, шъуигухэлъышIухэр зэкIэ къыжъудэхъунхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо
Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный