Ощх шъабэм уеукъэбзы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, тхакIоу, драматургэу Мурэтэ Чэпай ипьесэу «IэнатIэм игъэрхэм» атехыгъэ къэгъэлъэгъоныр режиссерэу Нэгъой Инвер ыгъэуцугъ.

Мурэтэ Чэпай къытхэтыгъэмэ, ыныбжь мыгъэ илъэс 80 хъу­щтыгъэ. Лъэпкъ театрэм ихудо­жественнэ пащэу ХьакIэгъогъу Къэсэй къызэрэтиIуагъэу, артист цIэрыIом ишIушIагъэ Адыгэ Рес­публикэм щагъэлъапIэ. Ащ ипьесэхэм атехыгъэхэ спектак­лэхэр тикъалэхэм, къуаджэхэм къащагъэлъэгъощтых.

ХьакIэр агъэлъапIэ

ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэ спектаклэм уеплъы зыхъукIэ, Мурэтэ Чэпае ытхыгъэ пьесэм цIыф хэ­хыгъэхэм уарегъэгупшысэ. Къэгъэлъэгъоныр къэзыгъэбаирэр артистхэм уядэIузэ, пэщэ Iэна­тIэхэм аIутхэр нэгум къыкIигъэ­уцонхэ зэрилъэкIырэр ары.

ЯIэшъхьэтет къуаджэм къызэкIом, пщынаом нэсыжьэу пащэм пэгъокIыгъэх. ХьакIэ лъапIэу алъытэзэ, гущыIэ фабэхэр фа­Iуагъэх. Спектаклэр икIэрыкIэу зэрагъэуцужьыгъэм фэшI зэгъэ­пшэнхэр тэшIых, артистхэр ярольхэм гукIэ ахэхьанхэ зэра­лъэкIыгъэм уасэ фэтэшIы.

ПIатI ары Iэшъхьэтетыр. Ахъмэт Артур ролыр къешIы. Ар­тистым шIушIагъэу фэтлъэгъурэр пащэм зекIокIэ-шIыкIэхэу къыхафэхэрэм псэ къапигъэкIэн, цIыфхэм къаIорэм едэIун зэри­лъэкIырэр ары.

ХьакIэр агъэлъапIэшъ, Iанэм зэрэрагъэблэгъагъэм дакIоу, щытхъоу фаIорэм гъунэ имыIэм фэд. Бысымхэм ярольхэр къашIы артисткэу КIэмэщ Разыетрэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Къэбэхьэ Анзоррэ. Ахэр зэшъхьэгъусэх, зэщэтхъужьых. Хъулъфыгъэр пщынау, пхъэкIычау, къэшъуакIу. Респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэ хъунэу фаешъ, Iэшъхьэтетым щэгугъы.

ГъогушIхэм, аркъ-сэнэшI заводым, фэшъхьафхэм япэщэнхэу мурад зышIыгъэхэри Iэшъхьэтетым елъэIух.

Режиссерым иекIолIакIэхэр

IэнатIэхэм акIэхъопсыхэрэр зы Iанэм зэдыпэсых, ау пащэм дэгущыIэнхэм, зырызэу ыпашъхьэ иуцонхэм фэшI унагъом илъэсищ хъугъэу ыгъэшхэгъэ быгъур шIуабзы, лыр зэрагъафэ, Iанэм къырахьылIэ.

Зым зыр зэриубырэр, Iэ­шъхьэтетым гукIэ зыкъырагъэштэным фэшI еIушъашъэхэу зэ­рэфежьагъэхэр режиссерым къыхегъэщых. Ахъщэ къуалъхьэм шIыкIэхэр къыфагъотыхэзэ, пащэм иджыбэхэр «аушъэх», доллархэр мин пчъагъэкIэ къалъытэх.

Пащэр иIэнатIэ зэрэIуагъэкIырэм икъэбар Iанэм пэсыхэу зы­зэхахым, Iэшъхьэтетэу яIагъэм гущыIэ дысхэр раIокIых, утынхэр рахых. ЯIэшъхьэтетэу щытыгъэр нахь лъагэу зэраIэтырэм пэщэшхо зэрашIырэм икъэбари Iанэм зыщызэхахым, бысымхэм къаIощтыр амышIэжьэу чIыпIэ ифа­гъэх.

«Уиакъыл чанкIэ тэзекIо, уиуз сэ птесхыщт» къезыIокIыщтыгъэ­хэм ПIатIэ икIэрыкIэу къяплъы. КIэмэщ Разыет унагъом щыбысым, а зыр ары бзылъфыгъэу къэгъэлъэгъоным хэлажьэрэр. Артисткэр дахэу мэзекIо, Iанэр дэгъоу къызэрегъафэ. Хьакъуй Андзаур, Бэгъушъэ Анзор, Бо­лэкъо Адам, Мурэтэ Рустам ярольхэр къызэрэзэIуахыхэрэм дэгъоу хэтлъагъорэр псынкIэу зызэблахъун зэралъэкIырэр ары. Пащэм щытхъугъэх, аубыгъ, нэшIукIэ еплъыжьхэ ашIоигъоу чIы­пIэ ифагъэх.

Зэгъэпшэнхэр

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Мурэтэ Рустам ролым тамэ ритызэ, IупкIэу къэ­гущыIэ. НэплъэгъукIэ къыIорэми уасэ фэошIы. ГущыIэ зэпыугъо­хэм азыфагуи узыIэпещэ. Артист пэпчъ хэкIыпIэ къегъоты. Хьа­къуй Андзаур пчэгум къехьэшъ, купыр егъэдаIо, Бэгъушъэ Анзор ащ пыдзагъэу къэгущыIэ, ащи едэIух. Iэшъхьэтетэу ПIатIэ ахэр елъэгъух, ау зи къариIогорэп. КъэпIуагъэм урыкIэгъожьэу къы­зэрэхэкIырэм Болэкъо Адамэ ироль гъэшIэгъонэу репхы.

Артист пэпчъ уедэIузэ, Му­рэтэ Чэпае гупшысэ шъхьаIэу пьесэм хилъхьагъэр цIыфхэм зэрэзэха­хырэм уегъэгушIо.

ЕплъыкIэхэр

Еджэркъуае къикIыгъэ ХъокIон Хьамедэ къытиIуагъ адыгабзэкIэ къэгъэлъэгъоным зэре­плъыгъэм гушIуагъо зэрэхихы­гъэр. ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэхэ едзыгъохэмкIэ цIыфхэр къэпшIэ­жьынхэ плъэкIыщтэу елъытэ.

— Мурэтэ Чэпай артист цIэ­ры­Iоу, сэнаущыгъэ ин зыхэлъ тха­кIоу зэрэщытыгъэр тэшIэ, — къытиIуагъ республикэм и ­Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм илитературнэ-драматическэ къутамэ ипащэу Къуижъ Нэфсэт. — Чэпае общественнэ IофышIэшхоуи щытыгъ. Режиссерэу Нэгъой Инвер театрэм къыфэхъугъэ цIыф, Iоф дэшIэ­гъошIу. Артистхэр зэфищэнхэ, къэгъэлъэгъоным гупшысэ шъхьа­Iэу хэлъыр гурыIогъошIоу алъигъэIэсын елъэкIы.

Шэуджэн, Теуцожь, Кощхьэблэ районхэм къарыкIыгъэхэр къэ­гъэлъэгъоным щытлъэгъугъэх. 2019-рэ илъэсыр театрэм и ­Илъэс. Ар къыдалъытэзэ, театрэм иныбджэгъухэм къытаIуагъ адыгабзэкIэ къагъэлъагъохэрэм нахьыбэрэ яплъыхэ зэрашIоигъор.

Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн Лъэпкъ театрэм бэкIэ зэ­репхыгъэр пчыхьэзэхахьэм хэ­лэжьагъэхэм къытаIуагъ. Сурэт­хэмкIэ къэгъэлъэгъоныр зыгъэ­кIэрэкIэгъэ Сихъу Рэмэзанэ, щы­гъынхэр зыдыгъэ Даур Людмилэ спектаклэм еплъыгъэхэр афэразэх.

Лъэхъанэу тызыхэтым ащ фэдэ спектаклэхэр ищыкIагъэх. Ощх шъабэу къещхырэм Iэшъхьэтетэу ПIатI хэтэу, нэгушIоу къэгъэлъэгъоныр кIэухым фэкIо. Ары, Iэ­на­тIэр къуалъхьэкIэ къыдэмыхэу гу къабзэкIэ Iоф пшIэным, уичIыгу, уиреспубликэ ящытхъу ябгъэIоным ямэхьанэ къэгъэ­лъэгъоным къыхэщы.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр къэгъэлъэгъоным къы­щытетхыгъэх.