Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Иорданием и Посольствэу УФ-м щыIэм иапэрэ секретарэу Мутасем Ахмад Альбашир, Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, республикэм ипащэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнага, УФ-м и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян.

Республикэм ипащэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хьакIэшхом шIуфэс гущы­Iэ­хэмкIэ зыфигъэзагъ. Дипломатием ылъэныкъокIэ Урысыемрэ Иорданиемрэ язэфыщытыкIэхэм тапэкIи хэхъоныгъэхэр ашIынхэм мэхьанэшхо зэриIэр къы­Iуагъ. Адыгеимрэ Иорданиемрэ лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ илъэс пчъагъэ хъугъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр, шIуагъэ къа­фэзыхьыщтхэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм зэрэпылъхэр хигъэунэ­фыкIыгъ.

— Тилъэпкъэгъухэр Иорданием бэу щэпсэух, ахэр алъэ пытэу тетых, неущырэ мафэм шIу къызэрафихьыщтым щыгугъхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэх. Къэралыгъом и Пачъыхьэ, мыщ щы­псэухэрэ цIыфхэр адыгэхэм къазэрафэдэгъухэм фэшI инэу тафэраз. Мы къэра­лыгъом къи­кIыгъэхэ студентхэр непэ тиапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх, тизэпхыныгъэ дгъэпытэнымкIэ а лъэныкъоми мэхьанэшхо иI. Шъхьэ­кIафэ зэфэпшIыжьызэ Iоф зэдэпшIэн, ныбджэгъуныгъэр бгъэпытэн зэрэплъэкIыщтымкIэ тикъэралыгъуитIум япащэхэм щысэ дэгъу къагъэ­лъагъо. Тэри а гъогум тытетэу Iоф зэдэтшIэн, культурэм имы­закъоу, экономи­кэм, гъэ­сэныгъэм, медицинэм, зекIоным алъэныкъокIэ тизэпхыныгъэ дгъэпытэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КъэIогъэн фае, непэрэ мафэм ехъулIэу Иорданием къикIыгъэ студент 18 Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэ. Адыгэ къэралыгъо университетым зэ­зэгъыныгъэу дашIыгъэм диштэу мы лъэныкъомкIэ язэпхыныгъэ нахь зэрагъэпытэщтыр Полномочнэ ЛIыкIом къыIуагъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, республикэм щеджэхэрэ ихэгъэгогъу ныб­жьы­кIэхэм Амджад Адайле аIукIэщт. Ахэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалхэу аIэ­кIэлъхэм защигъэгъозэщт, студентхэм гущыIэгъу афэхъущт.

Амджад Адайле гущыIэр зе­штэм, Иорданием и Пачъыхьэ исэлам фабэ АР-м и ЛIышъхьэ, республикэм щыпсэухэрэ цIыф­хэм зэрафигъэхьырэр къыIуагъ. Адыгэхэм шъхьэкIафэ зэрафашIырэр, джащ фэдэу къэралыгъуитIур зэгурыIохэу ыпэкIэ зэрэплъэхэрэр хигъэунэфы-кIыгъ. КъокIыпIэ Благъэм щыIэхэ зэпэуцужьхэр, заохэр щыгъэты­гъэнхэмкIэ, гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, Сирием мамыр щыIакIэм фигъэзэжьынымкIэ мыщ щыпсэухэрэ цIыф­хэр Урысыем бэкIэ зэрэщы­гугъхэрэр къыхигъэщыгъ.

— Иорданием адыгэхэу исхэм IэнэтIэшхохэр аIыгъых, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи уащыгугъын плъэкIыщт. Тикъэралы-гъо щыпсэухэрэм ащыщыбэм Адыгеир ашIогъэшIэгъон, рес­публикэм къэкIонэу фаери бэ. Тинепэрэ зэIукIэгъу ащ фэIорышIэнэу сыщэгугъы. Ащ дакIоу гухэлъэу, предложениеу щыIэ­хэм, итхъухьэхэрэм тибизнесменхэр ащызгъэгъозэнхэм сыфэхьазыр, — къыIуагъ Полномочнэ лIыкIом.

Мы къэралыгъом щыпсэухэрэ адыгэхэр Иорданиемрэ Адыгеимрэ зэзыпхын зылъэкIыщт лъэмыдж цIыкIоу зэрэщытыр лъэныкъохэм къыхагъэщыгъ, ащкIэ IофшIэныр нахь агъэ­лъэ­шынэу зэдаштагъ.

— ЦIыфхэм ашIогъэшIэ­гъо­ныщт чIыпIэ дэхабэ шъолъыритIуми тиI, зекIоным хэхъо­ны­гъэхэр ышIынхэмкIэ а амал­ри къызфэдгъэфедэн фае. Илъэ­сыбэм телъытэгъэ стратегическэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэным, шIуагъэ къэзыхьыщтхэ проектхэр гъэцэ­кIэгъэнхэм ты­пылъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэри­IуагъэмкIэ, Адыгеим илIыкIо куп ипащэу мы лъэхъэнэ благъэм Тыркуем кIон мурад иI. Ащ ыуж Иорданием еблэгъэнхэу, мыщ щыпсэурэ адыгэхэм аIукIэнхэу агъэнафэ.

Амджад Адайле адыгэ Илъэ­сыкIэм ихэгъэунэфыкIын фэ­гъэ­хьыгъэхэ Iофтхьабзэхэм ахэ­лэжьэнэу рагъэблэгъагъ. Джащ фэдэу зэрэрахъухьагъэмкIэ, АР-м и Лъэпкъ музей, зэлъа­шIэрэ ювелирэу Еутых Асе имастерской ар яхьэкIэщт, Мые­къуапэ ыкIи Адыгеим икъу­шъхьэхэм ячIыпIэ дахэхэр ­къыплъыхьанхэ амал иIэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.