ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

ИскусствэхэмкIэ Шэуджэн кIэ­лэцIыкIу еджапIэм зыщызыгъа­сэхэрэм бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ орэдхэр къаIуагъэх, шIухьафтынхэр къафагъэшъошагъэх. Абрэдж Имсирэ шIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир къыхьыгъ, Мырзэ Асы­ет икIэлэегъадж. Ширинэ Альбини Гран-прир къыдихыгъ, кIэлэ­егъаджэр Хъымыщэкъо Эмм.

Бэгъ Аидэ, Къэгъэзэжь Алисэ, Къыкъ Данизэт зэнэкъокъум апэ­рэ чIыпIэхэр къыщыдахыгъэх. Ахэри А. Мырзэмрэ Э. Хъымыщэкъомрэ агъасэх.

ОсэшI купым ипащэу, Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу, профессорэу Н. Мещеряковар Адыгэ Республикэм икIэ­лэеджакIохэм къащытхъугъ.

— Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэ орэдхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр тиIагъэх, — къытиIуагъ искусствэхэмкIэ Шэуджэн кIэлэцIыкIу еджапIэм ипащэу Бгъуашэ Сулиет. — Санкт-Петербург гъэхъагъэ щызышIыгъэ типшъашъэхэм тафэгушIуагъ. Тхьабысым Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэм, мэфэкI концертхэм ахэлэжьэнхэу еджакIохэм загъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: Санкт-Петербург щыкIогъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.