ШэпхъэшIухэм адештэх

Федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм, кIэу шIыгъэнхэм Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет. Аужырэ уахътэм мы лъэныкъомкIэ зэшIуахыгъэр зэрэбэр тинэрылъэгъу.

АР-м игъогу фонд ибюджет илъэс къэс на­хьыбэ зэрэхъурэм ишIуагъэкIэ псэуалъэу зэтырагъэпсыхьан алъэкIырэм ипчъагъи хэхъо. Адыгеир программэ зэфэшъхьаф­хэм чанэу зэрахэла­жьэ­рэм, ежь къытефэрэр щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэрэм къахэкIэу ахъщэ тедзэ къыIэкIэхьэ, мылъкур зищыкIагъэм пэ­Iуагъахьэ. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм лъэплъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр Адыгеим пхырэкIых. Рес­публикэм ипащэ зэрилъы­­тэрэмкIэ, ахэм ащызе­кIорэ машинэхэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ зэрэхъурэм къыздихьырэ гумэкIыгъохэр дэгъэзы­жьыгъэнхэмкIэ амалышIу хъущт гъогухэу «А-146» ыкIи «М-4» зыфиIохэрэр зэзыпхыщтхэ авто­мобиль гъогум изы Iахь шIыгъэныр. Ар респуб­ли­кэм пхы­рыкIыщт, къалэу Краснодар къыухьащт. Проектыр щыIэныгъэм щы­пхырыщыгъэ зыхъукIэ, гъогурыкIоныр нахь щы­нэгъончъэ, мыщ къыте­хъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъущт. Джащ фэдэу къуа­джэу Тыгъургъой дэжь щагъэпсырэ гъогу зэхэ­кIыпIэм ишIын мы илъэсым аухыжьынэу агъэ­на­фэ, Лъэустэнхьаблэ дэжь щыIэр 2020-рэ илъэсым атыщт. Мыекъуапэ къе­кIолIэрэ гъогухэр, зэхэкIыпIэхэр, нэмыкI проектхэр джырэ уахътэм щыIэныгъэм щыпхыращых.

Гъогу хъызмэтым къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьа­бзэхэм ягъэцэкIэн 2018-рэ илъэсым сомэ миллиарди 6 фэдиз Адыгеим щыпэIуагъэхьагъ. Автомобиль гъогу километрэ 40,2-рэ хъурэм иIыгъын, игъэцэкIэжьын, гъогу километри 7,7-м игъэкIотыгъэ гъэцэ­кIэ­жьынхэр яшIылIэгъэнхэм, ащ хэхьэх автобусхэр къызыщыуцурэ чIыпIэ 13, мылъкур пэ­Iуагъэхьагъ. Ащ нэмыкIэу гъогу километрэ 31,2-м къыхиубытэрэ чIыпIэхэм къэзыгъэнэ­фырэ пкъыгъохэр аты­рагъэуцуагъэх. ЧIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр агъэцэкIэжьынхэм пае муниципалитетхэм сомэ миллион 381-м ехъу афа­тIупщыгъ.