«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Михаил Лермонтовым ироманэу «Тилъэхъан илIыхъужъ» («Герой нашего времени») зыфиIорэм техыгъэ къэгъэлъэгъоныр агъэуцуным фэшI Кукэнэ Бэллэ упчIэжьэгъу ашIынэу зэ­хэщакIохэм рагъэблэгъагъ.

— Дунаим щызэлъашIэрэ тха­кIом ироман лъапсэ зыфэхъугъэ къэгъэлъэгъоныр театрэ цIэ­рыIом щагъэуцуным сызэрэхэлажьэрэр сэрыкIэ гушIуагъоу щытыгъ, — къытиIуагъ Кукэнэ Бэллэ. — Ащ дакIоу, пшъэрылъ ин къызэрэсфашIыгъэр къыдэслъытэзэ, зэгъэпшэнхэр сшIы­гъэх.

Театрэм иартистхэм, режиссерэу Ю. Ереминым нахь благъэу нэIуасэ афэхъугъэ Кукэнэ Бэллэ къызэриIорэмкIэ, спек­так­лэр агъэуцузэ, адыгэхэм яшэн-хабзэхэм, тарихъ гъогоу къакIугъэм, лъэпкъым икультурэ, иискусствэ артистхэр къакIэупчIагъэх. Ролэу нэбгырэ пэпчъ къышIырэр нахь къыпкъырыхьаным фэшI тикъа­шъохэр, музыкэр ашIогъэшIэгъон.

Адыгэ шъуашэм и Мафэ ­Адыгэ Республикэм апэу щыхагъэунэфыкIи, дунаим щагъэмэфэкIэу зэраублагъэри Б. Куканэм артистхэм къафиIотагъ. Къашъо­хэр агъэуцунхэу зыфежьэхэм, Адыгэ Республикэм илIыкIоу Уры­сые Федерацием и Президент дэжь ренэу щыIэр Къэбэртэе Эммэрэ Кукэнэ Бэллэрэ уп­чIэ­жьэгъу зэфэхъугъэх. Къашъохэр ыгъэуцунхэу Батыр Михаил къы­хахыгъ.

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ» зыфиIоу апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм шIу­хьафтын шъхьаIэр къыщыдэзыхи, дышъэ паIор зыфагъэшъо­шэгъэ Кукэнэ Бэллэ лъэпкъ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн чанэу хэлажьэ. Адыгэхэр дунаим на­хьышIоу щашIэнхэм иIахь хелъхьэ. Опсэу, Бэлл! УишIушIагъэ Тхьэм къыуегъэтэжь. Культу­рэм­рэ искусствэмрэ зыщагъэлъапIэхэрэ адыгэ унагъом ущапIугъ. Адыгэхэм яилъэсыкIэ гу­шIуагъоу къыпфихьырэм уигъэгушхонэу, уимурадхэр къыбдэ­хъунхэу тыпфэлъаIо.