Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм яшIуагъэ арагъэкIыщт

Адыгеим, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, ­Ставрополь краим япащэхэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм зыщызэIокIэхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ­хэм якъыхэгъэщынрэ ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымрэ япхыгъэ ­Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх.

ТворчествэмкIэ кIэлэцIыку академиеу «Солнечный город» зыфиIоу кIэлэцIыкIу мини 6 фэдиз зыщеджэрэм ипчэгу Iоф­тхьабзэр щыкIуагъ. Мы академием хэхьэх кIэлэцIыкIу сэнаущхэр зыщырагъэджэхэрэ лицеир, гъэсэныгъэ тедзэ языгъэ­гъотырэ Гупчэр, технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр, кIэлэцIыкIу сэнаущхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным афэгъэзэгъэ Гупчэр, кIэлэцIыкIу лагерэу «Ки­зиловка» зыфиIорэр.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек зэ­рэригъэблэгъагъэхэм тетэу Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат, Къэрэщэе-Щэрджэсым и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд, Ставрополь краим игубернаторэу Владимир Владимировыр технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм ипроектхэм ялъэтегъэуцо щыIагъэх, пэрыт технологиехэмрэ технопредприни­мательствэмрэ афэгъэхьыгъэ уры­сые тхьамафэм щатекIуа­гъэхэм шIухьафтынхэр зыщратыжьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх, гъэсэныгъэ тедзэ языгъэ­гъотырэ гупчэу «Солнечный го­род» зыфиIорэм амалэу иIэ­хэм защагъэгъозагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм якъыхэгъэщынкIэ, кIэлэцIыкIу­хэм гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, олимпиадэхэм зя­гъэушъомбгъугъэнымкIэ Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым Iофтхьабзэу щызэрахьэхэрэм нэIуасэ зафишIыгъ.

КъумпIыл Мурат сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм Къэ­бэр­тэе-Бэлъкъарым дэгъоу ща­дэла­жьэхэу ылъытагъ. Мы лъэ­ны­къомкIэ Адыгеим опытэу иIэ­ри къафиIотагъ. КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, нахьыбэу гъэ­хъагъэхэр ашIынхэм пае шъо­лъырхэм язэдэлэжьэныгъэ нахь зырагъэушъомбгъун фае. Адыге­им и ЛIышъхьэ Адыгэ Респуб­ликэмрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ яныбжьыкIэ движениехэм азыфагу зэпхыныгъэ дэгъу зэрилъыр хигъэунэфы­кIыгъ.

Проект гъэнэфагъэхэм япхырыщынкIэ опытэу яIэмкIэ зэ­хъожьхэмэ ишIуагъэ къызэрэ­кIощтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ахэм ащыщ «Си­риусым» ехьыщыр гупчэхэр, кIэлэцIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр зэхэщэ­гъэнхэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 2018-рэ илъэсым Адыгеим и ЛIы­шъхьэ гупчэу «Сириус» зыфи­Iорэм ипащэхэм сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм якъыхэгъэщынрэ ахэм IэпыIэгъу ягъэ­гъотыгъэнымрэ афэгъэзэгъэщт Гупчэ республикэм щызэхэщэгъэным ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэ зэрадишIыгъэр. Ащ нэмыкIэу кIэлэцIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм ишIынкIэ Адыгеим грант къыхьыгъ.

КIэлэцIыкIу сэнаущхэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ дэгъоу зэхэщэгъэным тегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм зэгъу­нэгъу шъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэ нахь зырагъэушъом­б­гъущт. Ащ пае кIэлэцIыкIу лагерэу «Кизиловка» зыфиIорэм межрегиональнэ гупчэ къыщызэIуахынэу рахъухьэ. Проектым ипхырыщын хэлэжьэщт Адыгэ къэралыгъо университетым иестественнэ-хьисап еджапIи. НыбжьыкIэ купхэр ригъэблэ­гъэнхэм Адыгейри фэхьазыр. Илъэс къэс тиреспубликэ меж­региональнэ гъэмэфэ хьисап еджапIэм Iоф щешIэ. Гупчэу «Сириусым» зэпхыныгъэ дэгъу зэрэдыриIэм ишIуагъэкIэ шъо­лъыр ыкIи дунэе проектышхо заулэ РЕМШ-м пхырещы. Ахэм ащыщ Къыблэ хьисап сменэр, Кавказ хьисап олимпиадэу мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIорэр. КъБР-м щыщ ныбжьыкIэхэри ащ хэлажьэх.

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэм тегъэпсыхьэгъэ универсиадэхэм, спартакиадэхэм, нэмыкI зэнэ­къо­къухэм язэхэщэн мэхьа­нэшхо иIэу КъумпIыл Мурат елъытэ.

«НыбжьыкIэ акъылышIохэм гушъхьэлэжьыгъэ бай яIэн фае, джащыгъур ары шъолъырхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ин ашIын залъэкIыщтыр. IэнатIэхэм ащылъыкIотэнхэмкIэ ныбжьыкIэхэм непэ амалыбэ яI. Хэгъэгум иIэшъхьэтетхэм шъолъырхэм ащызэрахьэрэ Iофтхьэбзэ дэгъухэм къадырагъаштэ. Тэ икъоу ар къызыфэдгъэфедэн, ткIуачIэ зэдетхьылIэн, ныбжьыкIэ сэнаущхэм апае амалыкIэхэр дгъэфедэнхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэнэу зэзэгъыгъэх, Iофтхьабзэу зэра­хьащтхэр агъэнэфагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ Къэрэщэе-Щэр­джэ­сымрэ япащэхэр ныбжьыкIэ форумэу «Фыщт» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу къыригъэблэгъа­гъэх. Ахэр КъумпIыл Мурат къы­Iуагъэм къезэгъыгъэх. Мыгъэ шъолъыр зэфэшъхьафхэм яныбжьыкIэхэр мыщ щызэIукIэнхэу ыкIи республики 3-мэ якомандэ хэтхэу къушъхьэу Фыщт дэкIоенхэу рахъухьэ. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ тигъунэгъу шъолъырхэм ащыпсэурэ ныбжьыкIэхэм волонтер движениеу «Тлъапсэхэр къэтэжъугъэухъум» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу игъо афилъэгъугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу